Fővárosi és vármegyei kormányhivatalok

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok a kormány általános hatáskörű területi kormányzati igazgatási szervei. A területi közigazgatás legnagyobb egységeit képező 20 kormányhivatal a vármegyeszékhelyeken, a főváros és Pest vármegye esetében pedig Budapesten működik.

A kormányhivatalok a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően összehangolják és elősegítik a kormányzati feladatok területi végrehajtását (részletesebben ld. a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet. Emellett olyan hatósági, felügyeleti, jogorvoslati, ellenőrzési, koordinációs, tájékozódási, javaslattevő és véleményezési jogkörökkel rendelkeznek, amelyek elősegítik a területi közigazgatás jellemzőire, sajátos igényeire figyelemmel lévő központi döntések kidolgozását és végrehajtását.

A kormányhivatalok a – kirendeltségeiként működő – járási (fővárosi kerületi) hivataloknál indult hatósági eljárásokban felügyeleti szervként, illetve egyes (a helyi szinten túlmutató) ügyekben elsőfokú és – néhány speciális esetben – másodfokú hatóságként több mint ezer államigazgatási feladat- és hatáskörben járnak el. Ezen felül az Alaptörvénynek megfelelően törvényességi felügyeletet gyakorolnak a helyi önkormányzatok felett. Feladatellátásukhoz kapcsolódóan közreműködnek egyes ágazati, szakpolitikai stratégiai dokumentumok kidolgozásában és a döntések területi végrehajtásában. Ennek során figyelmet fordítanak a helyi befektetési környezetre, továbbá összegyűjtik és közvetítik a vármegyei érdekelt felek (foglalkoztatók, egyetemek, települési önkormányzatok, szakmai kamarák, civil szervezetek) tapasztalatait a központi döntéshozók felé.

A kormány kiemelt célkitűzései közé tartozik a hatékony, erős és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása és működtetése, amelyhez kapcsolódóan a kormányhivatalok fontos feladata a „Szolgáltató Állam” megjelenítése, illetve magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása az állampolgárok és a vállalkozások számára. Fenti célok megvalósítása érdekében számos kormányzati reformintézkedés történt az elmúlt időszakban. Ezek között említhető a közigazgatás központi szintjét érintő – 2016-ban végrehajtott – átalakítás (szervezeti és hatásköri racionalizálás), a járások megerősítése (a hatáskörök felülvizsgálata, illetve járási szintre telepítése), az ügyintézési folyamatokat érintő korszerűsítés, a bürokráciacsökkentés, vagy az egyablakos ügyintézés kiszélesítése (pl. adóügyi ügyfélszolgálati pontok integrálása a kormányablakokba). Az adminisztratív terhek csökkentése, a hatósági eljárások egyszerűsítése és az államigazgatási hatáskörök észszerűsítése 2020-ban is folytatódott, az átalakításokra több ütemben került sor. Jelentős változás, hogy a területi közigazgatásban – főszabály szerint – megszűnt a kétfokú hatósági eljárás: az első fokon meghozott döntésekkel szemben közvetlenül a bíróságon lehet jogorvoslattal élni.

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok a területi közigazgatás legkisebb egységei, 174 városban és Budapesten 23 kerületben működnek. Alapvető feladatuk a hatáskörükbe utalt államigazgatási ügyek intézése. Az állampolgárok és a vállalkozások részére nyújtott közszolgáltatások hatékonyabb ellátása érdekében a járási (fővárosi kerületi) hivatalok az egyablakos ügyintézést országos illetékességgel biztosító integrált kormányzati ügyfélszolgálatokat, úgynevezett kormányablakokat működtetnek. Az állampolgárok a több mint 300 helyszínen elérhető kormányablakokban – néhány kivételtől eltekintve – bármely közigazgatási hatósági ügyben benyújthatják a kérelmüket (az eljáró szervhez történő továbbítás céljából) és közel száz ügykörben biztosítják részükre a helyben történő ügyintézést, továbbá mintegy 1500 féle ügyben kaphatnak tájékoztatást az adott eljárással, az ügyintézéshez szükséges dokumentumokkal kapcsolatban. Ezen felül okmányirodákban és speciális (pl. földhivatali, nyugdíjbiztosítási, munkaügyi, stb.) feladatokat ellátó ügyfélszolgálatokon, a kis falvakban pedig a járási hivatalok kirendeltségein, valamint települési ügysegédek közreműködésével nyílik lehetőségük az ügyeik intézésére.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok létrehozásával egy rugalmasan bevethető, a változó igényekhez és körülményekhez gyorsan és hatékonyan alkalmazkodni képes, mozgó ügyfélszolgálati iroda került kialakításra (A flotta országos szintre bővítése 2020-ban megtörtént, jelenleg valamennyi kormányhivatal rendelkezik mobilizált kormányablakkal.). Az új szolgáltatás bevezetésével számos – többek között a személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel, ügyfélkapus regisztrációval kapcsolatos – ügy helyben történő intézésére nyílik lehetőség a kormányablakkal nem rendelkező, illetve közlekedési szempontból hátrányban lévő településeken élők számára is. A mobilizált kormányablakok – a felmerülő igények alapján – emellett különböző közintézményeknél (pl. iskolák, kollégiumok, kórházak, szociális intézmények, stb.) és nagyobb rendezvényeken láthatnak el integrált ügyfélszolgálati feladatokat.