Töltse le mobiljára a Kormányablak alkalmazást! Google Play App Store

Elektonikus ügyintézés vármegyénként

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal KRID: 407787956

A hivatali kapuk teljes listája elérhető innen.

Elektronikus űrlapok

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy az IKR rendszer 2023. szeptember 20-án 23:59:59-kor kivezetésre, leállításra került. 2023. szeptember 21-től az e-Papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu/) keresztül lehetséges benyújtani a keresetleveleket.

Az e-Papír kitöltésével kapcsolatos útmutatót ITT tölthetik le.

 

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály elektronikus űrlapjai

2017. január 1-jétől megnyílt a munkavédelmet érintően elektronikus úton tizenegy különböző bejelentés megtételének lehetősége. Az alábbi nyomtatványok letöltésével, majd ügyfélkapun keresztül történő megküldésükkel a munkáltatók eleget tehetnek a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiknek. Kérdés esetén hívják bizalommal a 76/795-722-es telefonszámot.

Elektronikus nyomtatványon kezdeményezhető eljárások elektronikus űrlapjai letölthetőek innen.
Kérjük frissítse a nyomtatványokat, minimum a 2.0 -ás verziót használja! 

Közigazgatási peres és nemperes eljárásokban igénybe vehető ÁLTALÁNOS kormányhivatali (nem járási) elektronikus nyomtatványok

A címben jelzett beadvány kitöltése az e-kormanyablak.kh.gov.hu címen elérhető IKR rendszerben lehetséges.

Szabályzatok és tájékoztatók

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a következő – az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges vagy azt segítő, a Kormány által rendeletben meghatározott tartalmú – tájékoztatást nyújtja az ügyfelek számára:

Az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. a) pontja alapján az államigazgatási szervek, így a Kormányhivatal is elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv. Az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy esetében kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az E-ügyintézési tv. 3. § (1) bekezdése szerint Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben meghatározott módon - elektronikusan intézze. Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. A (2) bekezdés alapján nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége

Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az E-ügyintézési tv. 15. § (1) bekezdése értelmében az erre irányuló nyilatkozatukat, és hivatalos elérhetőségüket a rendelkezési nyilvántartásban rögzíthetik. Az E-ügyintézési tv. 16. § (2) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza.

Kötelező elektronikus ügyintézés

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés aa), illetve b) pontja értelmében, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője. Az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél a nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában létrejöttét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét. A 14. § (3) bekezdés alapján e kötelezettségének a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó nyilvántartásba történő bejelentéssel is eleget tehet. A 14. § (2) bekezdés alapján a hivatalos elérhetőség megváltozását a változás bekövetkezését megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével köteles bejelenti a rendelkezési nyilvántartásba. A 14. § (8) bekezdése alapján, ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását. Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése értelmében kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan.

Az elektronikus ügyintézés gyakorlati megvalósítását biztosító SZEÜSZ-ök, illetve KEÜSZ-ök

Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF): A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget. (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal)

Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY): Az RNY a személyek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. Itt elsősorban azonosítási, kapcsolattartási és képviseletre vonatkozó rendelkezések tehetők meg. Az E-ügyintézési tv. a nyilvántartásban szereplő adatok kötelező lekérdezését írja elő az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére. (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/)

Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír): Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket - gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt - nem indokolt szakrendszeri ügyintézéssel (ÁNYK űrlappal) támogatni. Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.
(https://epapir.gov.hu/)

 

 

Egyéb információk

Üzemszünet, üzemzavar

Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdése értelmében nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

Az E-ügyintézési tv. 27. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben. A (2) bekezdés szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A (3) bekezdés alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetése

E-ügyintézési tv. 24. § (1)-(2) bekezdése értelmében – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét a természetes személy ügyfél jogosult, a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles elektronikus úton megfizetni.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal elektronikus fizetés biztosításához használt számlaszámai

 

Az Információátadási Szabályzat letölthető innen.

A Másolatkészítési Szabályzat letölthető innen.

 

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)
Hosszú név Rövid név KRID azonosító
Baranya Vármegyei Kormányhivatal BAMKH 403892115
BAVKH Pécsi Járási Hivatal JH02PECSI 119410320
BAVKH Bólyi Járási Hivatal JH02BOLYI 113411923
BAVKH Hegyháti Járási Hivatal JH02HEGYHA 216430398
BAVKH Komlói Járási Hivatal JH02KOMLOI 411434300
BAVKH Mohácsi Járási Hivatal JH02MOHACS 518441921
BAVKH Pécsváradi Járási Hivatal JH02PECSVA 316414301
BAVKH Sellyei Járási Hivatal JH02SELLYE 513399979
BAVKH Siklósi Járási Hivatal JH02SIKLOS 316472198
BAVKH Szentlőrinci Járási Hivatal JH02SZENTL 410309378
BAVKH Szigetvári Járási Hivatal JH02SZIGET 217492199
Aláíró tanúsítványok nyilvános adatai
Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

A Kormányhivatal Központi hivatali kapuja:

Rövid név BEMKH
KRID 202899335

 

Aláíró tanúsítványok nyilvános adatai

Békés Vármegyei Kormányhivatal rendelkezésére álló aláíró célú tanúsítványok nyilvános adatai:

Név (CN): Békés Vármegyei Kormányhivatal
Sorozatszám (SN): 60B72569972621FB
Helység (L): Békéscsaba
Ország (C): HU
Szervezet (O): Békés Vármegyei Kormányhivatal
Szervezeti egység (OU):  
Érvényesség kezdete: 2023.05.15. 11:11:58
Érvényesség vége: 2024.03.20. 11:04:06
Email: hivatal@bekes.gov.hu
Tanúsítvány kiadó: Minősített Közigazgatási Tanúsítványkiadó - GOV CA
Tanúsítvány állapota: Érvényes Érvényes állapot logó

Személyes tanúsítványt használók (2023.07.01.)
Szervezeti bélyegzőt használók (2023.07.01.)

Elektronikus űrlapok

Elektronikusan intézhető munkavédelmi ügyek űrlapjainak elérhetősége (kitöltésükhöz az ÁNYK program telepítése szükséges)

Egyéb információk

A kormányhivatal központi ügyfélszolgálatának elektronikus e-mail és telefonos elérhetőségei:

E-mail: hivatal@bekes.gov.hu

Telefon: 06-66-622-000

Békés Vármegyei Kormányhivatal elektronikus fizetéshez használt számlaszámai

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan esetleges felmerülő közérdekű bejelentések, névtelen panaszok fogadására fenntartott e-mail cím: hivatal@bekes.gov.hu

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal központi hivatali kapuja:

Hivatali kapu rövid neve: BOKTHIR

Hivatali kapu KRID azonosítója: 322304998

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal további hivatali kapuinak listája

Szabályzatok és tájékoztatók

Ügyfélkapu, cégkapu regisztráció:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján a természetes személy ügyfelek számára az elektronikus kapcsolattartás választható ügyfélkapu útján, míg a gazdálkodó szervezet ügyfelek számára kötelező cégkapu útján. Az e-papír szolgáltatás, illetve a Személyre Szabott Ügyintézési felületen a Kormányhivatal részére benyújtásra kerülő beadványokra érkező válasz dokumentum a https://tarhely.gov.hu oldalon érhető el az ügyfélkapu, vagy a cégkapu tárhelyen.

Ügyfélkapu regisztráció:

Személyesen:

 • Fővárosi és megyei kormányhivatalok kormányablakában vagy okmányirodában
 • Járási (kerületi) hivatalok kormányablakában vagy okmányirodájában
 • Nemzeti Adó-és Vámhivatal kiemelt ügyfélszolgálatain
 • Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein (külképviseleteken)

Az egyes kormányablakokba történő időpontfoglalásra a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes felületen van lehetőség.

A Kormányablak Mobil applikáción keresztül - amely elérhető a Google Play áruházban, valamint az App Storeban – lehetőség van a kiválasztott kormányablakba és – a gépjármű-ügyintézés kivételével – valamennyi ügytípusra sorszámot húzni. Az ügyfélnek így adott ideje van megérkezni a kormányablakba, ahol az alkalmazásban megkapott sorszám alapján kerül behívásra, miután a telefonján jelezte, hogy megérkezett. Lehetőség van távolról kiállni a sorból, valamint egy alkalommal jelezni a késést.

A kormányablakban a sorszámosztóból kihúzott sorszámot az alkalmazáson keresztül az ügyfél be tudja szkennelni QR kód segítségével, így az alkalmazásban látja sorszámát, a várakozók számát és a becsült sorra kerülési időt, valamint jelzést kap, amikor behívják, így a várakozási időtől függően nem szükséges a kormányablakban várakoznia.

Elektronikusan:

Cégkapu regisztráció:

            Elektronikusan:

Másolatkészítési Szabályzat

40/2023. (V.8.) utasítás

Egyéb információk

Központi elérhetőségek:

E-mail: hivatal@borsod.gov.hu

Telefon: +36 46 512 901

E-papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu/

Személyre Szabott Ügyintézési Felület: https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

A Kormányhivatal Központi hivatali kapuja:  

Hivatali kapu rövid neve: BUKTHIR
Hivatali kapu azonosítója: 422374158

 

A Kormányhivatal hivatali kapuinak listája

Aláíró tanúsítványok nyilvános adatai

Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezésére álló aláíró célú tanúsítványok nyilvános adatai:

Szabályzatok és tájékoztatók

Budapest Főváros Kormányhivatalának Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzata

Hatályos Másodlatkészítési Szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató 

Információátadási Szabályzat


I. Tájékoztató elektronikus ügyintézési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) az alábbi tájékoztatást nyújtja az ügyfelek számára:

Budapest Főváros Kormányhivatala 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését biztosítani, mivel Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét elektronikusan intézze. Az ügyfél jogosult is az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Ugyanakkor fontos, hogy nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol az ügyfél személyes megjelenésre vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtására kötelezetett.

Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az erre irányuló nyilatkozatukat, és hivatalos elérhetőségüket a Rendelkezési Nyilvántartásban (https://rendelkezes.gov.hu/) rögzíthetik. Ez alapján Budapest Főváros Kormányhivatala ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza.

Mindezek mellett az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője is az eljárásaik során jelentős részben elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A gazdálkodó szervezet ügyfél a nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában a létrejöttét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét, amely kötelezettségének a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó nyilvántartásba történő bejelentéssel is eleget tehet. Ugyanakkor a hivatalos elérhetőség megváltozását a változás bekövetkezését megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével köteles bejelenti a rendelkezési nyilvántartásba. Ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt Budapest Főváros Kormányhivatala kezdeményezheti a gazdálkodó szervezettel szembeni törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

1. A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során

1.2. Biztonságos kapcsolattartási címek

A Kormányhivatal biztonságos kapcsolattartási címe az E-ügyintézési törvény alapján elsődlegesen:

Hivatali kapu rövid neve: BUKTHIR
Hivatali kapu azonosítója: 422374158

A Kormányhivatal egyes szervezeti egységei által használt hivatali kapukat tartalmazó táblázatot itt tekintheti meg:

A Kormányhivatal hivatali kapuinak listája

1.3. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége:

E-mail: hivatal@bfkh.gov.hu,    Telefon: 06-1-328-5862

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége joghatás kiváltását célzó beadványok befogadására nem alkalmas, az ilyen jellegű beadványokat minden esetben a Kormányhivatal 1.2 pontban megjelölt biztonságos kapcsolattartási címére kell megküldeni.

A Kormányhivatal további elérhetőségei, ügyfélszolgálatai

1.4. Az ügyfelek által használható elektronikus ügyindítási felületek

A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket - gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt - nem indokolt szakrendszeri ügyintézéssel (ÁNYK vagy más formalizált űrlappal) támogatni. Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.

A Kormányhivatalhoz tartozó, e-papír felületen indítható ügycsoportok illetékesség szerint

1.5. Tájékoztatás a Rendelkezési Nyilvántartás igénybevételének lehetőségéről:

A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és később fokozatosan a szervezetek - számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóanÜgyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat- és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

Rendelkezés és meghatalmazás a Rendelkezési Nyilvántartásban tehető.

1.6. Tájékoztatás az elektronikus aláírás szükségességéről és módjáról

Az elektronikus úton benyújtott beadványt és csatolmányait elektronikusan hitelesíteni kell.
Hiteles az elektronikus dokumentum, ha:

 • teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, és - ha jogszabály így rendelkezik -időbélyegzővel látták el,
 • a nyilatkozattevő vagy kiállító elektronikus ügyintézést biztosító szerv - illetve annak nevében kiadmányozásra jogosultjának - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével és - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzővel látták el,
 • iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezték,
 • az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult azt az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítette,
 • kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv zárt informatikai rendszerében történő felhasználás esetén a szerv zárt informatikai rendszerében rögzítették, vagy
 • jogszabályban meghatározott más módon hitelesítették.

Az e-Papír weboldalon, az ÁNYK nyomtatványon, a SZÜF oldalhoz tartozó i-FORM űrlapokon és szolgáltatásokon keresztül benyújtható beadványok és csatolmányaik automatikusan aláírásra és hitelesítésre kerülnek a benyújtást megelőzően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatás révén, ezzel az ügyfélnek nincs külön teendője.

Az egyéb dokumentumok hitelesítése során az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítést (AVDH) szintén javasolt alkalmazni. Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételére az alábbi weboldalon van lehetősége az ügyfélnek ügyfélkapu regisztrációt és belépést követően: https://niszavdh.gov.hu/index

Azon természetes személy ügyfelek, akik rendelkeznek e-személyi azonosító igazolványon elhelyezett aláíró tanúsítvánnyal és kártyaolvasó eszközzel, a benyújtandó elektronikus dokumentumaikat az igazolványon található aláíró tanúsítvány segítségével is hitelesíthetik.

A Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató biztosítja az elektronikus aláírás funkcióhoz kapcsolódó tanúsítványok kibocsátását, illetve a tanúsítvány életciklusának a menedzsmentjét. A szolgáltatást a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nyújtja a Belügyminisztérium közreműködésével. A fővárosi és megyei járási hivatalokban (okmányirodák, kormányablakok) igényelhető e-személyi igazolvány és elektronikus aláírás is.
E-személyi Kormányablakok
 

1.6.1. A Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezésére álló aláíró célú tanúsítványok nyilvános adatai

Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 13.§ (5) bekezdése értelmében a Kormányhivatal a rendelkezésére álló aláírási tanúsítványok nyilvános adatait közzé teszi.

Az elektronikus aláíró tanúsítványok érvényességi ideje megtekinthető a https://hiteles.gov.hu oldalon is.

Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezésére álló aláíró célú tanúsítványok nyilvános adatai:

 

Budapest Főváros Kormányhivatalának Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzata

1.7. Elektronikus dokumentum-formátumok

A Kormányhivatal az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez tartozó 1.sz. mellékletben felsorolt dokumentumformátumokat kötelesek elfogadni az ügyintézés során.

1.8. Tájékoztatás elektronikus úton történő kézbesítésről

Természetes személy biztonságos kézbesítési címe az ügyfélkapu tárhely (KÜNY tárhely), az ide kapott küldeményekről pedig e-mailben kap értesítést.

Természetes személy ügyintézési rendelkezésében jogosult megadni a hivatalos elérhetőséget.

Ha a természetes személy ügyfél nem ad meg hivatalos elérhetőséget, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv - ha azt az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nem zárta ki -megkísérelheti az ügyfél általa ismert elektronikus elérhetőségére kézbesíteni a küldeményt. Ebben az esetben a kézbesítés második sikertelen megkísérlését követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles más módon intézkedni az irat vagy értesítés kézbesítéséről.

A hivatalos elérhetőségnek nem minősülő elérhetőségek tekintetében a jogszabályban előírtak szerint igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e kézbesítéshez nem fűződik.

Ha az ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek címzett nyilatkozatában elektronikus levelezési címét, rövid szöveges üzenet (sms) fogadására alkalmas telefonszámát vagy más, elektronikus úton való kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségét feltüntette, és ettől eltérő ügyintézési rendelkezést nem tett, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv jogosult ezen az elérhetőségen tájékoztatási jellegű kapcsolatot tartani az ügyféllel. Ha az ügyfél hivatalos elérhetőséggel is rendelkezik, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elsősorban a hivatalos elérhetőségen tart kapcsolatot az ügyféllel. A e bekezdés szerinti elérhetőséget kizárólag az ügyfél értesítése vagy tájékoztatása céljából használja.

A biztonságos kézbesítési címre küldött küldemények tekintetében a kézbesítés a postai kézbesítéssel azonos joghatállyal bír.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,

 • ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
 • ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
 • ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

1.9. Az ügyfél jogai és kötelezettségei az elektronikus eljárás során

1.9.1. Elektronikus azonosítási kötelezettség

Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását.

A nem elektronikus ügyintézés esetén - ha jogszabály erre lehetőséget ad - az ügyfél személyes megjelenésével végezhető eljárási cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha olyan korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető elektronikus azonosítással azonosítja magát, amelynek során személye saját magával egyértelműen megfeleltethető.

Az ügyintézési cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha korábban elvégzett, személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető olyan elektronikus azonosítással azonosítja magát, amely biztosítja, hogy az ügyfél neve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, az azonosításhoz szükséges további adatai pedig az elektronikus azonosítási szolgáltató rendelkezésére álljanak.

1.9.2.  Azonosítók és adatok igazolásának kötelezettsége

Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével Budapest Főváros Kormányhivatala az ügyféltől nem kérheti olyan adat igazolását, amelyet az érintett szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt kötelezettsége alapján közzétett, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.

Ha olyan ügyben, ahol az elektronikus ügyintézés nem kizárt, jogszabály az ügyféltől tény vagy adat igazolására papír alapú irat, okirat vagy más beadvány eredeti példányának benyújtását követeli meg, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél a beadvány hiteles elektronikus másolata benyújtásával teljesíti ezt a kötelezettséget. Ha a hiteles elektronikus másolat alapjául szolgáltató beadvány eredeti példányának valódisága kétséges, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles.

Ha jogszabály valamely beadvány több példányban történő benyújtását írja elő, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél csak egy elektronikus beadványt köteles benyújtani.

1.9.3. Az ügyfél rendelkezési joga

Az ügyfél a Kormány rendeletében kijelölt szervnél, így például az okmányirodákban, kormányablakokban ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben tehet jognyilatkozatokat:

 • elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása,
 • elektronikus azonosítási mód megválasztása,
 • kapcsolattartási mód megválasztása, ideértve az ügyfél olyan tartalmú nyilatkozatait is, amelyek alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél által megjelölt informatikai rendszer útján küldött üzenetet köteles az ügyfél nyilatkozatának tekinteni,
 • elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény,
 • képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazás is adható!

Ha valamely jognyilatkozat tekintetében jogszabályírásba foglalást vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást követel meg, úgy a Rendelkezési Nyilvántartásban tett nyilatkozat e követelményt teljesíti.

A Rendelkezési Nyilvántartásban felvett nyilatkozat valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szervvel szemben hatályos, kivéve, ha az ügyfél magában az ügyintézési rendelkezésben ettől eltérően rendelkezik, vagy ha az ügyfél az elektronikus ügyintézést elektronikus azonosítás nélkül veszi igénybe.

Fontos az is, hogy folyamatban lévő ügyben az ügy megindítását követően Budapest Főváros Kormányhivatala a rendelkezési nyilvántartásba tett új, az ügyet is érintő rendelkezést vagy annak módosítását csak akkor veszi figyelembe, ha azt az ügyfél ezt külön is bejelenti.

1.9.4. Az elektronikus tájékoztatáshoz való jog

Az ügyfél jogosult Budapest Főváros Kormányhivatala ügyfélszolgálatain, különösen a kormányablakokban, vagy elektronikus úton az ügye viteléhez, illetve nem elektronikus úton is az elektronikus ügyintézéshez szükséges tájékoztatást kérni és kapni. Az ügyfél kérelmére a Kormányhivatal az ügyfél részére kiadható, elektronikus formában a Kormányhivatal rendelkezésére álló iratot nem hiteles másolatként, tájékoztatás céljából, ingyenesen, elektronikus formában és úton az általa megadott és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elérhető elektronikus kapcsolattartási címre továbbítja.

1.9.5. Elektronikus fizetés

Természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Gazdálkodó szervezet ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a Kormányhivatal ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

A Kormányhivatal elektronikus fizetéshez kapcsolódó adatai:

Budapest Főváros Kormányhivatala elektronikus fizetéshez használt számlaszámai

1.9.6. Névtelen beadványok elektronikus benyújtásának módja

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan esetleges felmerülő közérdekű bejelentéseket, névtelen panaszokat a Hivatal az alábbi e-mail címen fogad:

hivatal@bfkh.gov.hu

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat

2. Az ügyfél személyes adatainak védelméről szóló tájékoztató

2.1. Adatkezelő adatai

Az adatkezelő:

Név: Budapest Főváros Kormányhivatala
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Honlap:  https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/budapest

2.2. Az adatkezelés célja

Az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása körében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) valamint az adott ügytípusra irányadó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés és az ügyfél hitelt érdemlő módon történő azonosítása.

2.3 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél hozzájárulása. Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő továbbításához,valamint az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelő módon tájékoztatta. (E-ügyintézési tv.  53. §)

2.4. Kezelt személyes adatok köre

A kezelt személyes adatok köre az adott ügytípushoz kapcsolódik, jellemzően:

 • kérelmező adatai (név, születési név, születési hely, idő, személyi azonosító, anyja születési neve), lakcím, levelezési cím adatok, adóazonosító jel, személyazonosító okmány (típusa, okmányazonosítója, kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje),
 • ügyfélminőséghez tartozó egyedi azonosítók (pl. saját ügy, hozzátartozó, meghatalmazott),
 • kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, viszontazonosításhoz szükséges kapcsolati kód)

2. 5. Adatbiztonsági intézkedések

 

A Kormányhivatal az adatok biztonságát az elektronikus szakrendszerekben azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Kormányhivatal a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Kormányhivatal az elektronikus szakrendszerek tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak, és mindent intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek.

2.6. Adattovábbítás, az adatokhoz hozzáférő személyek

A Kormányhivatal csak a jogszabályban az adatok megismerésére felhatalmazott szervek részére továbbít személyes adatokat. Az érintettek adataihoz a Kormányhivatal alkalmazottai férnek hozzá a munkavégzésükhöz szükséges mértékben és ideig, figyelemmel a célhoz kötött adatkezelés elvére.

2.7. Ügyfeleket megillető jogok

Az Önt megillető jogokról Adatvédelmi tájékoztatónkban olvashat bővebben.

3. Elektronikus ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztató

3.1. Elvárt biztonsági szint

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartás során elvárt biztonsági szintjéről az alábbi tájékoztatást adja (E-ügyintézési törvény 18.§ (8) szerint): Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a jelen tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően magasabb biztonsági szintet nem követelhet meg:   2-es biztonsági szint

3.2 Rendelkezésre állás

A rendelkezésre állás vállalt célértékét a Hivatal az alábbiak szerint állapítja meg:

A Hivatal vállalja, hogy minden héten hétfőtől csütörtökig 9.00 és 16.00, pénteken 8.00 és 13.00 óra között, 98 %-ban biztosítja a rendszer, és ezáltal az elektronikus ügyintézés elérhetőségét.

A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kel figyelembe venni.

A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a karbantartási ablakban történik –, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

3.2. Üzemszünet, üzemzavar

Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

Budapest Főváros Kormányhivatala minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.

A Kormányhivatal minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.

Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (együttesen: üzemzavar) bekövetkezése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus ügyintézési Felügyeletet. A tájékoztatásban fel kell tüntetni:

 • az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat,
 • az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségét,
 • ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elvégzett tevékenységekről, illetve az üzemzavarokról köteles az elektronikus ügyintézési felületen és a magyarorszag.hu felületen is elérhető nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kiadott tájékoztatást.

Nem számít bele a határidőbe az a nap, - a 451/2016. (XII. 19.) számú Kormányrendelet alapján - amelyen legalább 4 órán át tartó üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést. A Kormányhivatal az eljárása során figyelembe veszi, amennyiben az ügyfelek önhibájukon kívül esnek késedelembe.

3.2.1. Az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, 1 munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.

4. Legfontosabb jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: eIDAS Rendelet),
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • Eljárási kódexek (új Pp., új Be., Ákr.),
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól (a továbbiakban: Eüvhr.),
 • Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

II. Tájékoztató elektronikus együttműködésre kötelezett szervek részére

1. A kapcsolattartás módjai elektronikus ügyintézés során

1.2. Biztonságos kapcsolattartási címek

A Kormányhivatal biztonságos kapcsolattartási címe az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXlI. törvény (E-ügyintézési törvény) alapján elsődlegesen:

Hivatali kapu rövid neve: BUKTHIR
Hivatali kapu azonosítója: 422374158

A Kormányhivatal egyes szervezeti egységei által használt hivatali kapukat tartalmazó táblázatot itt tekintheti meg:

A hivatali kapuk listája

1.3 Információátadási szabályzat

A Kormányhivatal hatályos információátadási szabályzata az alábbi linken érhető el:

Hatályos információátadási szabályzat
(Korábbi - nem hatályos - szabályzat: 1. rész, 2. rész)

2. Tájékoztatás az üzemszünetekről

2.2. Elvárt biztonsági szint

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartás során elvárt biztonsági szintjéről az alábbi tájékoztatást adja (E-ügyintézési törvény 18.§ (8) szerint): Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a jelen tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően magasabb biztonsági szintet nem követelhet meg:   2-es biztonsági szint

2.3.Rendelkezésre állás

A rendelkezésre állás vállalt célértékét az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az alábbiak szerint állapítja meg:

A Hivatal vállalja, hogy minden héten hétfőtől csütörtökig 9 és 16, pénteken 8 és 13.00 óra között, 98 %-ban biztosítja a rendszer, és ezáltal az elektronikus ügyintézés elérhetőségét.

A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet (verzióváltás) időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kell figyelembe venni.

A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje – amennyiben az a karbantartási ablakban történik -, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

2.4. Rendszeres karbantartások, tervezett üzemszünetek bejelentése

A Hivatal minden olyan tervezett technikai tevékenységről, amely az informatikai együttműködés korlátozását vagy akadályozását eredményezi – megjelölve a tervezett üzemszünet időtartamát, mértékét és az érintett rendszereket – az együttműködő szerveket legalább öt nappal megelőzőleg a honlapján tájékoztatja.

2.5. Nem tervezett üzemszünet (általános áramszünet)

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén a Hivatal az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus ügyintézési Felügyeletet. A tájékoztatásban fel kell tüntetni:

 

 • az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat,
 • az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségét,
 • ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

 

A Hivatal az elvégzett tevékenységekről, illetve az üzemzavarokról köteles az elektronikus ügyintézési felületen és a magyarorszag.hu felületen is elérhető nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kiadott tájékoztatást.

2.6. Az együttműködő szerv által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló üzemszünet, üzemzavar esetén az együttműködő szerv a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az együttműködő szervet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEUSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás [a továbbiakban: KEUSZ) használatát érintette.

3. Elektronikus dokumentumformátumok

A Kormányhivatal az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez tartozó 1.sz. mellékletben felsorolt dokumentumformátumokat kötelesek elfogadni az ügyintézés során.

4. Felhívás adatvédelmi kötelezettségekre az elektronikus együttműködés során

4.1.  Adatbiztonsági intézkedések

A Hivatal az adatok biztonságát az általa üzemeltetett elektronikus szakrendszerekben azáltal biztosítja, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. A Hivatal a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Hivatal az elektronikus szakrendszerek tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak, és mindent intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek.

4.2. Adatvédelem az együttműködés során

Az együttműködő szerv köteles az lnfotv. alapján eljárni az elektronikus információátadás során.  Az együttműködő szerv által csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.

Az adatvédelmi kötelezettségekre való tekintettel az adatigénylőnek az együttműködés során pontosan meg kell jelölnie, hogy az adatokat, iratokat milyen célból kívánja megismerni, amely célt és az adatkezelés jogalapját a megkeresésben kell rögzíteni.

Az együttműködő szerv az adatok átvételét követően köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a szervezeti és technikai intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az lnfotv. érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az elektronikus együttműködés során tekintettel kell lenni az ügyfelek azon jogára, hogy az E-ügyintézési törvény 54. §-a szerint a személyes adatot szolgáltató együttműködő szerv adattovábbítási nyilvántartást a továbbított személyes adatok tekintetében olyan módon vezeti, hogy abból az ügyfél elektronikus úton, legfeljebb 3 napon belül tájékoztatást tudjon szerezni arról, hogy mely adatait mely együttműködő szerv, milyen célból és milyen időpontban vette át.

5. Másolatkészítési szabályzat közzététele

A 2021.11.26-tól hatályos Másolatkészítési Szabályzat itt érhető el

A 2021.11.25-ig hatályos Másolatkészítési Szabályzat itt érhető el

Egyéb információk

A kormányhivatal központi ügyfélszolgálatának elektronikus e-mail és telefonos elérhetőségei:
E-mail: hivatal@bfkh.gov.hu,    Telefon: 06-1-328-5862
 

Budapest Főváros Kormányhivatala elektronikus fizetéshez használt számlaszámai
 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan esetleges felmerülő közérdekű bejelentések, névtelen panaszok fogadására fenntartott e-mail cím: hivatal@bfkh.gov.hu


 

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal KRID: 503729302

A hivatali kapuk teljes listája elérhető innen.

Egyéb információk

E-ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

 

Információ átadási szabályzat

További kötelezettség a hivatal Információ átadási szabályzatának közzététele, mely az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el. Információ átadási szabályzat letöltése

 

E-papír szolgáltatás

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal az alábbi ügykörök esetén biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét a központilag biztosított E-papír szolgáltatás igénybevételével.

E-papír szolgáltatás

 

Áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással összefüggő feladatok
Állami főépítészi feladatok
Állampolgársági feladatok
Állategészségügyi feladatok
Állatvédelmi hatósági feladatok
Általános hatósági feladatok
Anyakönyvezési feladatok
Bányafelügyeleti igazgatási feladatok
Családi Csődvédelmi Szolgálattal kapcsolatos feladatok
Családtámogatási feladatok
Egészségbiztosítási pénztári feladatok
Élelmiszerlánc-biztonsági feladatok
Erdészeti igazgatási feladatok
Fogyasztóvédelmi feladatok
Földhivatali feladatok
Földművelésügyi és mezőgazdasági igazgatási feladatok
Gyámügyi feladatok
Hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatok
Halászati igazgatási feladatok
Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok
Környezet- és természetvédelmi feladatok
Közfoglalkoztatási, állami foglalkoztatási feladatok
Közlekedési igazgatási feladatok
Közoktatási feladatok
Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
Munkaügyi, munkavédelmi feladatok
Népegészségügyi feladatok
Növény- és talajvédelmi feladatok
Növénytermesztési, vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok
Nyugdíjbiztosítási feladatok
Okmányügyintézési feladatok
Örökségvédelmi feladatok
Pártfogó felügyelői feladatok
Piacfelügyeleti és szolgáltatás engedélyezési feladatok
Rehabilitációs igazgatási feladatok
Szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok
Szociális igazgatási feladatok
Útügyi igazgatási feladatok
Vadászati hatósági feladatok

 

Eljárási díjak, illetékek megfizetésére használt számlaszámok

Számlaszámok letöltése

 

Webes ügysegéd

Webes ügysegéd oldal megnyitása

 

A Webes Ügysegéd szolgáltatás teljes körű elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít egyes közigazgatási ügytípusok esetén.

Erkölcsi bizonyítvány

 • hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány hiteles kiadásának ellenőrzése
 • bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Jármű

 • tulajdonosváltás bejelentése
 • ideiglenes kivonás
 • ideiglenes kivonás meghosszabbítása
 • ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés
 • gépjárműadat-lekérdezés

Útlevél

 • magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentése és az okmány pótlása iránti kérelem benyújtása második magánútlevél kiállítása iránti kérelem benyújtása
 • meglévő útlevél igénylés/pótlás utólagos gyorsítása

Gyorsított eljárásban történő okmánykiállítás (3 napon vagy 7 napon belüli)

 • útlevél

Külföldi letelepedés

 • külföldön történő letelepedési szándék bejelentése

Külföldi lakcímváltozás

 • külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhely változásának bejelentése

Anyakönyvi kivonat kiállítása

 • születési/házassági anyakönyvi kivonat kiállítása

Szállásadói ügyek

 • szállásadó nyilatkozata a hozzájárulás módjáról
 • előzetes hozzájárulás
 • szállásadói értesítési szolgáltatás

Tájékoztatás a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt saját adatokról

 • a kérelem előterjesztése elektronikus úton

Egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek

 • Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése
 • Egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése
 • Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
 • Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatása
 • Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése
 • Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
 • Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos események bejelentése
 • Hatósági bizonyítvány igénylése egyéni vállalkozásról

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek kapcsán jelenleg itt tájékozódhat.

SZL adatletiltás/SZL adatletiltás visszavonása

 • SZL adatletiltás/SZL adatletiltás visszavonása

Adatváltozásról értesítés küldése

 • Adatváltozásról értesítés küldése

Személyazonosító igazolvány érvénytelenítése

 • Személyazonosító igazolvány érvénytelenítése

Parkolási igazolvány

 • Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány pótlása
 • Magánszemélyek részére kiadott parkolási igazolvány cseréje

Okmánystátusz lekérdezés

 • Okmánystátusz lekérdezés

Okmányérvényesség ellenőrzése

 • Tájékoztatás személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásából (Okmányérvényesség ellenőrzése)

Értesítési cím

 • bejelentése
 • módosítása
 • megújítása
 • törlése
 • bejelentésének előzetes tiltása vagy az előzetes tiltás visszavonása
 • bejelentéséhez kapcsolódó nyilatkozat megtétele, visszavonása vagy módosítása
 • értesítés csomag létrehozása, módosítása vagy visszavonása

A szolgáltatás (bizonyos ügytípusok esetében) a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát vagy Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges hozzá rendelkezni.

 

Az ügyintézés menete

1. Új kérelem indítása és bejelentkezés.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát vagy Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges rendelkeznie.

2. Személyes adatok megadása az első belépéskor (viszontazonosítás).

Figyelem! Amennyiben a megadott adatokban változás történt, akkor a Webes Ügysegéd felületén korábban megadott adatokat is módosítania szükséges.

3. Kérelem összeállítása.

A sikeres azonosítást követően megjelenik a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitöltenie.

4. Elektronikus fizetés (ha szükséges)

Az űrlap helyes kitöltését követően – amennyiben az eljárás illeték- vagy díjköteles – a Webes Ügysegéd megjeleníti az elektronikus fizetési felületet. A rendszer kétféle fizetési módot támogat:

 • Banki átutalás,
 • Online bankkártyás fizetés.

5. Kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.

Figyelem! A kérelem azt követően válik benyújthatóvá, miután a bank igazolása a befizetésről megérkezett a Webes Ügysegédbe.

6. Kérelem státusza

Ismételt bejelentkezéssel – a Kérelmeim, nyilatkozataim menüpontra kattintva - akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédből indított ügyek és azok ügyintézésének állása.

 

Tájékoztató

 

Ügyintézés szabadon

Bizonyára nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk: Ön sem szereti a hivatalos ügyeit intézni. Ez így van rendjén, hiszen például személyi okmányaink cseréje, igazolványaink megújítása nem jókedv kérdése, hanem kötelezettség, mindennapi életünkhöz kapcsolódó szükségszerűség. Tesszük, mert tennünk kell. Szerencsénkre a közigazgatási ügyek jelentős része ma már elektronizált, így interneten keresztül gyorsabban és kényelmesebben juthatunk el a megoldásokig.

Ügyfélportál megtekintése

 

Elektronikus kapcsolattartás peres ügyekben

2018. január 1-jével a közigazgatás sérelmezett tevékenységével szemben a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) szabályai szerint lehet jogvédelmet és jogorvoslatot igénybe venni az ügyfeleknek a közigazgatási bíróságok útján.

A közigazgatási hatósági és a jegyzőhöz tartozó birtokvédelmi ügyekben benyújtásra kerülő keresetlevelet gazdálkodó szervezet az általános nyomtatványkitöltő (a továbbiakban: ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz.

Jogi képviselő a keresetlevelet és annak mellékletét szintén kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perben a keresetlevelet az első fokon eljárt közigazgatási határozatot hozó közigazgatási szervnél kell benyújtani.

Az IKR rendszer 2023.09.20-ai nappal kivezetésre kerül, a természetes személyek, illetve a jogi képviselők 2023.09.20-án 23:59:59-ig tudnak keresetlevelet benyújtani a rendszeren keresztül. 2023.09.21-től a keresetlevelet e-papíron lehet benyújtani.

Természetes személy ügyfél elektronikus kapcsolattartásra továbbra sem köteles, ugyanakkor az általa papíralapon benyújtott beadványt az elsőfokon eljárt hatóság digitalizálást követően elektronikusan köteles továbbítani a másodfokon eljáró hatóság vagy a bíróság felé.

 

Ügymenet leírások

Ügymenet leírások megtekintése

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.


Fejér Vármegyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó Hivatali Kapu elérhetőségei: 

Szervezeti egység neve

Rövid név

KRID

Fejér Vármegyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály

FMKHEBFM

632672149

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

FMKHAVTF

665185151

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

SZJHCSTNYB

754217729

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

SZFVJHEPIT

144384365

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatásfelügyeleti és Munkavédelmi Főosztály

FMKHFOGL

230588747

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

FMKHFOHI

430692336

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály

FMKHEHOT

134622735

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály

FMKHJOKO

135557947

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

FMKHKOTE

733602766

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, 
Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

MEFFFO

346394182

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

FMKHNEPEG

536555342

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

FMKHPEGAZD

135589342

Fejér Vármegyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda

FMKHAF

450428705

 

 

Szervezeti egység neve

Rövid név

KRID

Fejér Vármegyei Kormányhivatal

FEJERKHIV

201739703

FVKH Bicskei Járási Hivatala

JH07BICSKE

410405798

FVKH Dunaújvárosi Járási Hivatala

JH07DUNAUJ

414483325

FVKH Enyingi Járási Hivatala

JH07ENYING

315411140

FVKH Gárdonyi Járási Hivatala

JH07GARDON

119413333

FVKH Martonvásári Járási Hivatala

JH07MARTON

211463137

FVKH Móri Járási Hivatala

JH07MORI

512431743

FVKH Sárbogárdi Járási Hivatala

JH07SARBOG

215401330

FVKH Székesfehérvári Járási Hivatala

JH07SZEKES

610471333

 

 

Aláíró tanúsítványok nyilvános adatai

Személyes elektronikus aláíró tanúsítvány nyilvántartás

[Fejér Vármegyei Kormányhivatal]

Érvényes: 2023.08.07. -

Elektronikus űrlapok

Az elektronikus ügyintézés gyakorlati megvalósítását biztosító SZEÜSZ-ök, illetve KEÜSZ-ök

Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF): A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget. (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal)

Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY): Az RNY a személyek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. Itt elsősorban azonosítási, kapcsolattartási és képviseletre vonatkozó rendelkezések tehetők meg. Az E-ügyintézési tv. a nyilvántartásban szereplő adatok kötelező lekérdezését írja elő az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére. (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/)

Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír): Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket - gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt - nem indokolt szakrendszeri ügyintézéssel (ÁNYK űrlappal) támogatni. Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.


(https://epapir.gov.hu/)

E-papír ügyfa [Archivált]

 

Szabályzatok és tájékoztatók

Másolatkészítői jogosultsággal rendelkezők listája

Érvényes: 2023.10.04.

Egyedi Iratkezelési Szabályzat

[ Fejér Vármegyei Kormányhivatal ]

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal KRID: 628334319

A hivatali kapuk teljes listája elérhető innen.

Elektronikus űrlapok

Közigazgatási peres és nemperes eljárásokban igénybe vehető ÁLTALÁNOS kormányhivatali (nem járási) elektronikus nyomtatványok (pl.: Keresetlevél benyújtása)
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client

Szabályzatok és tájékoztatók

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a következő – az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges vagy azt segítő, a Kormány által rendeletben meghatározott tartalmú – tájékoztatást nyújtja az ügyfelek számára:

Az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. a) pontja alapján az államigazgatási szervek, így a Kormányhivatal is elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv. Az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy esetében kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Az E-ügyintézési tv. 3. § (1) bekezdése szerint Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben meghatározott módon - elektronikusan intézze. Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. A (2) bekezdés alapján nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

Az elektronikus ügyintézés lehetősége

Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az E-ügyintézési tv. 15. § (1) bekezdése értelmében az erre irányuló nyilatkozatukat, és hivatalos elérhetőségüket a rendelkezési nyilvántartásban rögzíthetik. Az E-ügyintézési tv. 16. § (2) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza.

Kötelező elektronikus ügyintézés

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés aa), illetve b) pontja értelmében, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője. Az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél a nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában létrejöttét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét. A 14. § (3) bekezdés alapján e kötelezettségének a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó nyilvántartásba történő bejelentéssel is eleget tehet. A 14. § (2) bekezdés alapján a hivatalos elérhetőség megváltozását a változás bekövetkezését megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével köteles bejelenti a rendelkezési nyilvántartásba. A 14. § (8) bekezdése alapján, ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását. Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése értelmében kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan.

Az elektronikus ügyintézés gyakorlati megvalósítását biztosító SZEÜSZ-ök, illetve KEÜSZ-ök

Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF): A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget. (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal)

Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY): Az RNY a személyek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. Itt elsősorban azonosítási, kapcsolattartási és képviseletre vonatkozó rendelkezések tehetők meg. Az E-ügyintézési tv. a nyilvántartásban szereplő adatok kötelező lekérdezését írja elő az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére. (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/)

Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír): Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket - gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt - nem indokolt szakrendszeri ügyintézéssel (ÁNYK űrlappal) támogatni. Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.
(https://epapir.gov.hu/)

Egyéb információk

Üzemszünet, üzemzavar

Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdése értelmében nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

Az E-ügyintézési tv. 27. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben. A (2) bekezdés szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A (3) bekezdés alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetése

E-ügyintézési tv. 24. § (1)-(2) bekezdése értelmében – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét a természetes személy ügyfél jogosult, a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles elektronikus úton megfizetni.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal számlaszámai letölthetők innen.

 

Szabályzatok
Másolatkészítési Szabályzat
Információátadási Szabályzat
Elektronikus aláírás Szabályzat
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Egyéb hasznos linkek

 

Elektronikus ügyintézés
http://ekozigazgatas.magyarorszag.hu (http://ekozig.mo.hu)

http://magyarorszag.hu

Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés
https://niszavdh.gov.hu

Kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás
https://keaesz.gov.hu

Értesítési tárhely
https://tarhely.gov.hu

Kormányzati Ügyfélvonal
http://1818.hu

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)
Hosszú név Rövid név KRID
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal HBMKH 317171935
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala JH09BALMAZ 310402178
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala JH09BERETT 517442379
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala JH09DEBREC 412455378
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala JH09DERECS 116401941
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala JH09HAJDUB 112431737
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatala JH09HAJDUH 418472781
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala JH09HAJDUN 711404978
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala JH09HAJDUS 118404159
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatala JH09NYIRAD 315445159
Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala JH09PUSPOK 214455979

 A Kormányhivatal további hivatali kapu elérhetőségei

A HBVKH számlaszámai

A HBVKH elektronikus tanúsítványai – kereső felület

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)
  Hivatalai Tárhely neve Rövid neve KRID
1 Heves Vármegyei Kormányhivatal HEVESKH 706893155
2 Heves Vármegyei Kormányhivatal - Gépi HEVESKHG
657167145
3 Heves Vármegyei Kormányhivatal HEKTHIR 422373380
4 Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály HEVESKHFH 268371911
5 Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. - Eger HEVESKHFH1 163391931
6 Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. - Füzesabony HEVESKHFH2 667331332
7 Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. - Gyöngyös HEVESKHFH3 563301333
8 Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. - Hatvan HEVESKHFH4 467351112
9 Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. - Heves HEVESKHFH5 363311913
10 Heves Vármegyei Kormányhivatal Járási Hivatalai HEJTHIR 126393960
11 Bélapátfalvai Járási Hivatal JH10BAPATI 715483979
12 Egri Járási Hivatal JH10EGRI 213453798
13 Egri Járási Hivatal - Népegészségügyi Osztály  JH10EGRINO 661547356
14 Füzesabonyi Járási Hivatal JH10FUZESA 318431398
15 Füzesabonyi Járási Hivatal - Népegészségügyi Osztály JH10FUZENO 468567155
16 Gyöngyösi Járási Hivatal JH10GYONGY 710412940
17 Hatvani Járási Hivatal  JH10HATVAN 515421178
18 Hatvani Járási Hivatal - Népegészségügyi Osztály JH10HATVNO 568586179
19 Hevesi Járási Hivatal JH10HEVESI 410443999
20 Pétervásárai Járási Hivatal JH10PETERV 615454102
Egyéb információk

A Kormányhivatal elektronikus ügyintézési folyamataihoz kapcsolódó eljárásokért fizetendő igazgatás szolgáltatási díjak elektronikus teljesítése

Egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak ügytípusonként az alábbi bankszámlaszámokra történő banki utalással teljesíthetők:

Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett, befizetések fogadására szolgáló számlái:

1.  Bírságok befizetése: HVKH bírság és egyéb központosított bevételek beszedési számla megnevezésű, 10035003-01040030-00000000 számú számlára.

2. Igazgatási szolgáltatási díjak (kivétel földhivatali ügykörbe tartozó ügyek) befizetése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Előirányzat Felhasználási Keretszámla megnevezésű, 10035003-00299619-00000000 számú számlára

3. Földhivatali feladatok ügykörbe tartozó igazgatási szolgáltatási díjak befizetése: Heves Vármegyei Kormányhivatal Előirányzat Felhasználási Keretszámla megnevezésű, 10035003-00302089-00000000 számú számlára

4. Az illetékköteles eljárást lefolytató hatóság – az önkormányzat és a jegyző kivételével – a közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetését a Kincstár által létrehozott Eljárási illetékbevételi megnevezésű, 10032000-01012107-00000000 számlára köteles megfizettetni.

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

A Kormányhivatal Központi hivatali kapuja:  

Hivatali kapu rövid neve: KEMKH
Hivatali kapu azonosítója: 409747359

Aláíró tanúsítványok nyilvános adatai
 • Személyes RSA aláíró tanúsítványt használók adatai ezen a linken keresztül érhetőek el.
 • Személyes ECC aláíró tanúsítányt használók adatai pedig ezen a linken keresztül érhetőek el.
Egyéb információk
Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal központi hivatali kapuja:

Hivatali kapu rövid neve: NOKTHIR
Hivatali kapu azonosítója: 220313120

Aláíró tanúsítványok nyilvános adatai

 

Név Nógrád Megyei Kormányhivatal
Sorozatszám 646A735127A6CC1
Szervezet Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Helység Salgótarján
Ország HU
Érvényesség kezdete 2022.11.08. 14:52:17
Érvényesség vége 2023.11.08. 14:52:17
E-mail hivatal@nograd.gov.hu
Tanúsítvány kiadó Minősített Közigazgatási Tanúsítványkiadó - GOV CA
Tanúsítvány állapota Érvényes Érvényes állapot logó
Tanúsítványtár https://hiteles.gov.hu/cikk/21/tanusitvanytarak

Személyes aláírás tanúsítvány nyilvános adatai a személy nevére keresve kérdezhetők le ITT.
Szervezeti tanúsítványt használók

Szabályzatok és tájékoztatók

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 108. § (1) bekezdése alapján a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szerv, erre tekintettel köteles az ügyeinek intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az elektronikus ügyintézés részletszabályait az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövid összefoglaló az e-ügyintézésre vonatkozó általános és speciális rendelkezésekről letölthető ITT.

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről
Másolatkészítési Szabályzat
Információátadási Szabályzat
 

Egyéb információk

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal elektronikus fizetés biztosításához használt számlaszámai

e-papír

Rendelkezési Nyilvántartás

Személyre Szabott Ügyintézési Felület

Dokumentum hitelesítés

e-kapcsolattartás bíróságokkal

Tájékoztató üzemszünetről

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan esetleges felmerülő közérdekű bejelentések, névtelen panaszok fogadására fenntartott e-mail cím: hivatal@nograd.gov.hu

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)
Pest Vármegyei Kormányhivatal Aszódi Járási Hivatal JH13ASZODI  417423960
Pest Vármegyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala  JH13BUDAKE  516465958
Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala  JH13CEGLED  113495980
Pest Vármegyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal  JH13DABASI  611495938
Pest Vármegyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala  JH13DUNAKE  510482739
Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala  JH13ERDI  410400739
Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala  JH13GODOLL  510403359
Pest Vármegyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala  JH13GYALI  410491359
Pest Vármegyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala  JH13MONORI 219452338
Pest Vármegyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatala  JH13NAGYKA  319405719
Pest Vármegyei Kormányhivatal Nagykőrösi Járási Hivatala  JH13NAGYKO  314411399
Pest Vármegyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatala  JH13PILISV  114442718
Pest Vármegyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatala  JH13RACKEV  310460140
Pest Vármegyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal  JH13SZENTE  218415921
Pest Vármegyei Kormányhivatal Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala  JH13SZIGET  117455318
Pest Vármegyei Kormányhivatal Szobi Járási Hivatala  JH13SZOBI  315482319
Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal  JH13VACI  310461779
Pest Vármegyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala  JH13VECSES  310443978
Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

A Kormányhivatal Központi hivatali kapuja:

Hivatali kapu rövid neve: SMKH

Hivatali kapu azonosítója: 302826115

Elektronikus űrlapok

Nyugdíjbiztosítási nyomtatványok elérhetősége:

Nyomtatványtár
https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

További nyomtatványok
https://magyarorszag.hu/szuf_szolg_lista?kategoria=NYU
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/nyomtatv%C3%A1ny/tovabbi-nyomtatvanyok.html?id=29

Egészségbiztosítási nyomtatványok elérhetősége

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátás:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Központ nyomtatványtára:
http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar

Rehabilitációs szakterület nyomtatványainak elektronikus elérhetősége
https://magyarorszag.hu/szuf_szolg_lista?kategoria=NY.MM

Munkavédelmi nyomtatványok elektronikus bejelentéshez

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=564

Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

Hivatali kapu rövid neve: SZSZBMKH

Hivatali kapu azonosítója:  206765376

A hivatali kapuk teljes listája elérhető innen.

Egyéb információk

Elektronikus ügyintézés lehetősége

Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az E-ügyintézési tv. 15. § (1) bekezdése értelmében az erre irányuló nyilatkozatukat, és hivatalos elérhetőségüket a rendelkezési nyilvántartásban rögzíthetik. Az E-ügyintézési tv. 16. § (2) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza.

Kötelező elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, önkormányzat, jegyző, költségvetési szerv, ügyész, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, állam, valamint az ügyfél jogi képviselője, ennek megfelelően – amennyiben az adott ügyben nem kizárt az elektronikus ügyintézés – az erre kötelezett ügyfél az eljárásban nyilatkozatát csak elektronikus úton teheti meg.

Az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél a nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában létrejöttét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét.

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél nem elektronikus nyilatkozatot tesz, ennek általános eljárásjogi következménye, hogy az előírásoknak meg nem felelő nyilatkozata hatálytalan, azt úgy kell tekinteni, mintha be sem nyújtották volna. (Eüsztv. 9. § (5) bekezdés)

Az ügyfelek által használható elektronikus felületek

Emellett felületet ad az Ügyfélkapu és a Hivatali Kapu működéséhez, elektronikus tájékoztatást nyújt köz-, államigazgatási ügyekben, e-közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatban és tartalmazza a legfontosabb információkat Magyarországról. A portálon elérhetők a központi, területi és helyi közigazgatási szervek, szolgáltatók adatai, ügyleírások, letölthető elektronikus űrlapok, minták és hatályos jogszabályok.

A Szolgáltató a Szolgáltatást az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, továbbá az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott piaci szereplőknek díjmentesen biztosítja.

Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.

A Kormányhivatalhoz tartozó, e-papír felületen indítható ügycsoportok

A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége nyílik, hogy a portálon keresztül, vagy bármely kormányablak ügyintézőjénél nyomon kövesse, ki és mikor kért hozzáférést az EESZT-ben rögzítésre került adataihoz. Beállíthatja, hogy értesítést kapjon a személyéhez kapcsolt új adatok bekerüléséről, és amennyiben indokoltnak érzi, korlátozásokat és engedélyezéseket határozhat meg a lekérdezőre vagy egyes adatokra vonatkozóan.

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől kötelező a Cégkapu használata.

Az OkmányApp (iOS, Android) egy könnyen használható, ügyfélbarát mobil applikáció, amely lehetővé teszi a Webes Ügysegéden keresztül elérhető ügyek intézését, és az igényelt okmányok gyártási státuszának lekérdezését mobil eszközök segítségével.

A Webes Ügysegéd alkalmazásának célja az ügyfelek és a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése a teljeskörű elektronikus ügyintézés megvalósítása egyes okmányügyek, gépjármű ügyek és hatósági erkölcsi bizonyítvány ügyek esetében.

A Kormányzati Elektronikus Aláírás-ellenőrző Szolgáltatás (KEAESZ) a Magyar Kormány által létrehozott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amelyet az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4. k) pontja alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság – mint szolgáltató – működtet.

A KEAESZ szolgáltatás ellenőrzi, hogy a feltöltött dokumentum tartalmaz-e elektronikus aláírást, megvizsgálja annak érvényességét, és erről letölthető hiteles igazolást állít ki.

A tárhelyoldal egy egységes felületet, tárhelyet biztosít az állampolgárok, a Hivatali kapuval és a Cégkapuval rendelkezők számára.

A belépéshez a weboldalon válassza ki az Önnek megfelelő azonosítási módot, majd adja meg a felhasználó-azonosítói adatait.

Bejelentkezést követően automatikusan a személyes tárhelye jelenik meg.

A hivatali tárhely eléréséhez válassza ki a neve alatt lenyitható listából az adott Hivatali kaput vagy Cégkaput. (A listában valamennyi Hivatali kapu és Cégkapu megjelenik, aminek Ön kapcsolattartója vagy ügyintézője.)

A Rendelkezési Nyilvántartás az e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseket tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi.

A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és a szervezetek - számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal kizárólag személyesen tehető (személyazonosításra alkalmas érvényes okmány bemutatásával, illetve ügyintézői közreműködéssel):

Abban az esetben nem szükséges személyes regisztráció, ha az ügyfél rendelkezik az Ügyfélkapu regisztrációval, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással. Ezek bármelyikének megléte esetén a Rendelkezési Nyilvántartás felülete elérhető a fenti azonosítási módok használatát követően.

Lehetőség van - az első ügyintézési rendelkezés kivételével - a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is rendelkezéseket tenni.

Minden esetben először egy alaprendelkezést kell készíteni, e nélkül további rendelkezés nem tehető.

Az alaprendelkezés nyilatkozatai
- internetes ügyintézésre;
- telefonos ügyintézésre;
- elektronikus kapcsolattartásra;
- a postai úton történő kapcsolattartásra vonatkoznak.

  Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételére van lehetősége az ügyfélnek ügyfélkapu regisztrációt és belépést követően.

  Azon természetes személy ügyfelek, akik rendelkeznek e-személyi azonosító igazolványon elhelyezett aláíró tanúsítvánnyal és kártyaolvasó eszközzel, a benyújtandó elektronikus dokumentumaikat az igazolványon található aláíró tanúsítvány segítségével is hitelesíthetik.

  A Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató biztosítja az elektronikus aláírás funkcióhoz kapcsolódó tanúsítványok kibocsátását. A szolgáltatást a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nyújtja a Belügyminisztérium közreműködésével. A fővárosi és megyei járási hivatalokban (okmányirodák, kormányablakok) igényelhető e-személyi igazolvány és elektronikus aláírás is.

  Kormányhivatal rendelkezésére álló aláíró célú tanúsítványok nyilvános adatai

  Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 13.§ (5) bekezdése értelmében a Kormányhivatal a rendelkezésére álló aláírási tanúsítványok nyilvános adatait közzé teszi.

  Az elektronikus aláíró tanúsítványok érvényességi ideje megtekinthető a https://hiteles.gov.hu oldalon is.

  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal rendelkezésére álló aláíró célú tanúsítványok nyilvános adatai

  Elektronikus dokumentum-formátumok

  Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által kötelezően elfogadott elektronikus dokumentumformátumok felsorolása ITT elérhető.

  Elektronikus fizetés

  Természetes személy és gazdálkodó szervezet ügyfél a Kormányhivatal ügye során köteles jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

  A Kormányhivatal elektronikus fizetéshez kapcsolódó adatai:

  Kormányhivatal elektronikus fizetéshez használt számlaszámai

  Üzemzavar, üzemszünet

  Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdése értelmében nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

  a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

  b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

  c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

  Az E-ügyintézési tv. 27. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben.

  A (2) bekezdés szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.

  A (3) bekezdés alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

   

  Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)
  Aláíró tanúsítványok nyilvános adatai
  Elektronikus űrlapok

  Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárásokról és az űrlapokról a https://magyarorszag.hu honlapon tájékozódhat.

  Egyéb információk

  Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a 451/2016. (XII.19.) Korm.rendelet 37. §-a alapján

  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pontja szerint elektronikus ügyintézést biztosító szervként a Tolna Vármegyei Kormányhivatal az alábbi tájékoztatót teszi közzé:

  E-ügyintézési törvény rendelkezései az elektronikus ügyintézés választhatóságáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről:

  „8. § (1) Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

  (2) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

  (3) Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen.”

  „9. § (1) Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében  

  a) az ügyfélként eljáró

  aa) gazdálkodó szervezet,

  ab) állam,

  ac) önkormányzat,

  ad) költségvetési szerv,

  ae) ügyész,

  af) jegyző,

  ag) köztestület,

  ah) az ac)–ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

  b) az ügyfél jogi képviselője.”

  „9. § (3) Természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.”

  „14. § (8)  Ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.”

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülmények

  Az adatkezelés célja: az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása körében az E-ügyintézési tv. valamint az adott ügytípusra irányadó ágazati jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés és az ügyfél hitelt érdemlő módon történő azonosítása.

  Törvény, vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendeletben előírt elektronikus ügyintézés kivételével, az adatkezelés jogalapja az elektronikus ügyintézést kezdeményező személy és az ügyfél hozzájárulása.

  A kezelt személyes adatok körét az adott ügytípus határozza meg, az adott ügytípusra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót a kormányhivatal szervezeti egysége küldi meg az érintett részére, mely többek között tartalmazza az adat továbbításával, őrzési idejével, az érintet jogaival és a jogorvoslattal kapcsolatos információkat.

  Az elektronikus ügyintézés során kezelt adatok vonatkozásában ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Kormányhivatal a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

  - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

  - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

  1. Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

  A 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet szerint „54. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a törvény, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által meghatározott határidőbe nem számít bele az a nap, amely során legalább négy órán át fennálló, üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerének működését.”

  Az E-ügyintézési tv. 27. § (2) bekezdése szerinti előre tervezett – üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó – technikai tevékenységre vonatkozó tájékoztatást a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója, vagy a kormányhivatal a saját honlapján közzéteszi a technikai tevékenység tervezett kezdő időpontja előtt 3 nappal.  

  A tájékoztatásban feltüntetésre kerül:

  a) a technikai tevékenység tervezett kezdő és záró időpontja (nap, óra, perc pontossággal),

  b) a technikai tevékenységgel pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározása,

  c) ha a tervezett technikai tevékenység az elektronikus ügyintézés módosulásával jár, a módosítás pontos leírása, valamint a felhasználásban bekövetkező változások leírása,

  d) ha az elektronikus ügyintézés olyan elektronikus felületen is elérhető, amelyet a technikai tevékenység nem érint, a felület elérhetősége.

  Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója, vagy a kormányhivatal az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul a személyre szabott ügyintézési felületen, valamint saját honlapján soron kívül tájékoztatást tesz közzé.

   A tájékoztatásban feltüntetésre kerül:

  a) az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározása,

  b) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy a szabályozott vagy a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás ügyfélszolgálati elérhetősége,

  c) ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetősége.

  E-ügyintézési tv. rendelkezése az üzemszünet/üzemzavar miatt kieső eljárási cselekményekről:

  „9.§ (4) Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

  a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

  b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

  c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.”

  1. Az E-ügyintézési tv. 10. § b) pontja szerint igénybe vehető elektronikus út (a nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb kötelezettségek teljesítése)

  Képviseleti jogosultságra vonatkozó nyilatkozat, meghatalmazás: rendelkezési nyilvántartásban.

  Eljárás során nyilatkozatok megtétele: E-papír szolgáltatás igénybevételével, vagy űrlapon.

  Az egyes szakterületekhez tartozó ügytípusban a nyilatkozatok, hiánypótlások megtételének formájáról a Dokumentumok/nyomtatványok cím alatt tájékozódhat.

  1. az E-ügyintézési tv. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerint igénybe vehető elektronikus azonosítási szolgáltatások

  A https://magyarorszag.hu honlapon megtalálható hatósági ügyekben, az ágazati jogszabályok által előírt feltételek alapján az elektronikus ügyintézés során az ügyfél igénybe veheti a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított azonosítási szolgáltatások valamelyikét:

  • Ügyfélkapu,
  • Ügyfélkapu+ azonosítás,
  • Telefonos azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztráció (RKTA),
  • eSzemélyi okmány,
  • Videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztráció.
  1. Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetésének módja

  Természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

  Gazdálkodó szervezet ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a Kormányhivatali ügyintézés során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

  Az E-ügyintézési törvény szerint igénybe vehető szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások leírása, elérhetősége: https://szeusz.gov.hu/

  Az E-ügyintézési törvény szerint igénybe vehető szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások leírása, elérhetősége: https://szeusz.gov.hu/

  Közigazgatási peres és nemperes eljárásokban igénybe vehető ÁLTALÁNOS kormányhivatali (nem járási) elektronikus nyomtatványok: a beadványok kitöltése az e-kormanyablak.kh.gov.hu címen elérhető IKR rendszerben lehetséges.

   

   

   

  Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

  Hivatali Kapu elérhetőség:
  Rövid név: VAKTHIR
  KRID: 521303726

  Aláíró tanúsítvány nyilvános adata (szervezeti bélyegző típusú tanúsítvány):
  Név (CN): Vas Megyei Kormányhivatal
  Sorozatszám (SN): 7654F2AB7C07552A
  Helység (L): Szombathely
  Ország (C): HU
  Szervezet (O): Vas Megyei Kormányhivatal
  Szervezeti egység (OU):  
  Érvényesség kezdete: 2022.11.10. 12:16:38
  Érvényesség vége: 2023.11.10. 12:16:38
  Email: kormanyhivatal@vas.gov.hu
  Tanúsítvány kiadó: Minősített Közigazgatási Tanúsítványkiadó - GOV CA
  Tanúsítvány állapota*: Érvényes 

  A hivatali kapuk teljes listája elérhető innen.

   

  Elektronikus űrlapok

  Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások.

  Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Munkavédelmi és Foglalkoztatás-felügyeleti Osztály elektronikus űrlapjai

  2017. január 1-jétől megnyílt a munkavédelmet érintően elektronikus úton tizenegy különböző bejelentés megtételének lehetősége. Az alábbi nyomtatványok letöltésével, majd ügyfélkapun keresztül történő megküldésükkel a munkáltatók eleget tehetnek a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiknek. Kérdés esetén hívják bizalommal a 88/550-027-es telefonszámot.

  Elektronikus nyomtatványon kezdeményehető eljárások elektronikus űrlapjai letölthetők innen.

  Közigazgatási peres és nemperes eljárásokban igénybe vehető ÁLTALÁNOS kormányhivatali (nem járási) elektronikus nyomtatványok

  A címben jelzett beadvány kitöltése az e-kormanyablak.kh.gov.hu címen elérhető IKR rendszerben lehetséges.

  Szabályzatok és tájékoztatók

   

   

  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a következő – az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges vagy azt segítő, a Kormány által rendeletben meghatározott tartalmu – tájékoztatást nyújtja az ügyfelek számára:

   

   

  Az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. a) pontja alapján az államigazgatási szervek, így a Kormányhivatal is elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv. Az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy esetében kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

  Az E-ügyintézési tv. 3. § (1) bekezdése szerint Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben meghatározott módon - elektronikusan intézze. Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. A (2) bekezdés alapján nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

  Az elektronikus ügyintézés lehetősége

  Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az E-ügyintézési tv. 15. § (1) bekezdése értelmében az erre irányuló nyilatkozatukat, és hivatalos elérhetőségüket a rendelkezési nyilvántartásban rögzíthetik. Az E-ügyintézési tv. 16. § (2) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza.

  Kötelező elektronikus ügyintézés

  Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés aa), illetve b) pontja értelmében, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője. Az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél a nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában létrejöttét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét. A 14. § (3) bekezdés alapján e kötelezettségének a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó nyilvántartásba történő bejelentéssel is eleget tehet. A 14. § (2) bekezdés alapján a hivatalos elérhetőség megváltozását a változás bekövetkezését megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével köteles bejelenti a rendelkezési nyilvántartásba. A 14. § (8) bekezdése alapján, ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását. Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése értelmében kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan.

  Az elektronikus ügyintézés gyakorlati megvalósítását biztosító SZEÜSZ-ök, illetve KEÜSZ-ök

  Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF): A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget. (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal)

  Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY): Az RNY a személyek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. Itt elsősorban azonosítási, kapcsolattartási és képviseletre vonatkozó rendelkezések tehetők meg. Az E-ügyintézési tv. a nyilvántartásban szereplő adatok kötelező lekérdezését írja elő az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére. (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/)

  Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír): Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket - gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt - nem indokolt szakrendszeri ügyintézéssel (ÁNYK űrlappal) támogatni. Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.
  (https://epapir.gov.hu/)

  Egyéb információk

  Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdése értelmében nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

  a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

  b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

  c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

  Az E-ügyintézési tv. 27. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben. A (2) bekezdés szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A (3) bekezdés alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

  Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetése

  E-ügyintézési tv. 24. § (1)-(2) bekezdése értelmében – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét a természetes személy ügyfél jogosult, a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles elektronikus úton megfizetni.

  Másolatkészítési Szabályzat letölthető innen.

  Hivatali kapu elérhetőségek (KRID)

  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal KRID: 607706357

  A hivatali kapuk teljes listája elérhető innen.

  Elektronikus űrlapok

  Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások.

  Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Munkavédelmi és Foglalkoztatás-felügyeleti Osztály elektronikus űrlapjai

  2017. január 1-jétől megnyílt a munkavédelmet érintően elektronikus úton tizenegy különböző bejelentés megtételének lehetősége. Az alábbi nyomtatványok letöltésével, majd ügyfélkapun keresztül történő megküldésükkel a munkáltatók eleget tehetnek a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeiknek. Kérdés esetén hívják bizalommal a +36 88 550 027-es telefonszámot.

  Elektronikus nyomtatványon kezdeményehető eljárások elektronikus űrlapjai letölthetők innen.

  Közigazgatási peres és nemperes eljárásokban igénybe vehető ÁLTALÁNOS kormányhivatali (nem járási) elektronikus nyomtatványok

  A címben jelzett beadvány kitöltése az e-kormanyablak.kh.gov.hu címen elérhető IKR rendszerben lehetséges.

   

  Szabályzatok és tájékoztatók

  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26. § (1) bekezdése alapján a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a következő – az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges vagy azt segítő, a Kormány által rendeletben meghatározott tartalmu – tájékoztatást nyújtja az ügyfelek számára:

  Az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. a) pontja alapján az államigazgatási szervek, így a Kormányhivatal is elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv. Az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek valamennyi, a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy esetében kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

  Az E-ügyintézési tv. 3. § (1) bekezdése szerint Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben meghatározott módon - elektronikusan intézze. Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. A (2) bekezdés alapján nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

  Az elektronikus ügyintézés lehetősége

  Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség, az E-ügyintézési tv. 15. § (1) bekezdése értelmében az erre irányuló nyilatkozatukat, és hivatalos elérhetőségüket a rendelkezési nyilvántartásban rögzíthetik. Az E-ügyintézési tv. 16. § (2) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfélnek címzett nyilatkozatai megtétele során az ügyfél ügyintézési rendelkezésében foglalt kapcsolattartási módot alkalmazza.

  Kötelező elektronikus ügyintézés

  Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés aa), illetve b) pontja értelmében, ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője. Az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél a nyilvántartásba vételét, illetve ennek hiányában létrejöttét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét. A 14. § (3) bekezdés alapján e kötelezettségének a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó nyilvántartásba történő bejelentéssel is eleget tehet. A 14. § (2) bekezdés alapján a hivatalos elérhetőség megváltozását a változás bekövetkezését megelőzően, a változás időpontjának megjelölésével köteles bejelenti a rendelkezési nyilvántartásba. A 14. § (8) bekezdése alapján, ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását. Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése értelmében kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan.

  Az elektronikus ügyintézés gyakorlati megvalósítását biztosító SZEÜSZ-ök, illetve KEÜSZ-ök

  Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF): A SZÜF az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az ügyfél által igénybe vehető valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatás elérésére egyetlen felületen biztosít lehetőséget. (https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal)

  Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY): Az RNY a személyek ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. Itt elsősorban azonosítási, kapcsolattartási és képviseletre vonatkozó rendelkezések tehetők meg. Az E-ügyintézési tv. a nyilvántartásban szereplő adatok kötelező lekérdezését írja elő az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére. (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/)

  Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír): Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket - gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt - nem indokolt szakrendszeri ügyintézéssel (ÁNYK űrlappal) támogatni. Az e-Papír általános célú, szabad szöveges felület, melyen keresztül az ügyfél elektronikus úton el tudja juttatni beadványait az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek részére.
  (https://epapir.gov.hu/)

  Egyéb információk

  Üzemszünet, üzemzavar

  Az E-ügyintézési tv. 9. § (4) bekezdése értelmében nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

  a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

  b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

  c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.

  Az E-ügyintézési tv. 27. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan tervezhető technikai tevékenységet, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményezi, köteles olyan időszakra ütemezni, amelyben a szünetelés nem okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben. A (2) bekezdés szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az ügyfeleket legalább 3 nappal a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni, amely a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A (3) bekezdés alapján az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

  Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetése

  E-ügyintézési tv. 24. § (1)-(2) bekezdése értelmében – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét a természetes személy ügyfél jogosult, a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles elektronikus úton megfizetni.

  A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal elektronikus fizetés biztosításához használt számlaszámai letölthetők innen.

  A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal hatályos Másolatkészítési Szabályzata letölthető innen