Ügyfélszolgálat alapadatok

E-mail:
gyam.solt@bacs.gov.hu
Telefon:
78/795-054
78/795-055
Cím:
6320 Solt, Béke tér 2.
Illetékesség:
Bács-Kiskun vármegye, Kalocsai járás, Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dunatetétlen, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Ordas, Öregcsertő, Solt, Szakmár, Újsolt, Újtelek, Uszód

Nyitvatartás

hétfő: 8:00-16:30
kedd: 8:00-12:00
szerda: 8:00-16:30
csütörtök: 8:00-12:00
péntek: 8:00-12:00
szombat: Zárva
vasárnap: Zárva

Egyéb információk

A Hatósági és Gyámügyi Osztály a Gyámügyi szakterület feladatait a 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről, a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról és a gyámügyi eljárásról, valamint a 2013. évi V. törvény, a Ptk. alapján látja el. A gyermek védelmével kapcsolatos ügyekben (pl. védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint intézkedik a kiskorú nevelésbe vételéről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, eseti- és ügygondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről, a kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről. Eljár a családi jogállás rendezésével, gyámsággal és gondnoksággal, a kiskorú vagyonával összefüggő ügyekben.

A Hatósági és Gyámügyi Osztály Hatósági szakterületen a feladat körébe tartozik ellátandó feladatainkban megjelennek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott hatáskörök, így különösen: szociális rászorultság esetén az alanyi jogú, fokozott és kiemelt ápolási szükségletre tekintettel igényelhető ápolási díj, időskorúak járadékára való jogosultság, alanyi és normatív címen megállapítható közgyógyellátásra való jogosultság, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, hadigondozotti pénzellátásra való jogosultság, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapítása, valamint a gyermekek otthongondozási díjra való jogosultság folyósítása. Az állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek befogadásával kapcsolatos teendők elvégzése. Kommunális igazgatással (temetkezési tevékenység engedélyezése, temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése) kapcsolatos feladatok. A levegő védelmével kapcsolatos hatáskörében eljár levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. A közlekedési ágazat tekintetében járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban első fokú közlekedési hatóságként való közreműködés. Az ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül: az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése és felügyelete.

Oktatással kapcsolatos feladatok: Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletekben meghatározott feladatokat.