Közérdekű adat megismerése iránti igény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.)  26. § és 27. § rendelkezéseire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot – a közérdekből nem nyilvános személyes, a minősített, illetve az Infotv., egyéb törvény vagy európai uniós jogi aktus által más okból korlátozott adatok kivételével – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél. A szóban előterjesztett igényről jegyzőkönyvet szükséges felvenni.

A Főispán, illetve az igénylő által megkeresett szervezeti egység vezetője vagy az általuk megbízott munkatárs a kérelmet - annak tartalma alapján - haladéktalanul köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy

a) az igényelt adatok pontosan beazonosíthatóak-e,
b) az igényelt adatokat a Kormányhivatal kezeli-e,
c) az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e,
d) megtalálhatók-e a honlapon,
e) a kért módon vannak-e tárolva a Kormányhivatalnál, vagy feldolgozásuk szükséges,
f) a kérelmező elérhetősége tisztázott-e,
g)   a tájékoztatást milyen formában, módon kérik,
h)   az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e a Kormányhivatalnak költséget, illetve ennek
megtérítését a kérelmező vállalja-e.

Amennyiben a fent meghatározott körülmények a kérelem alapján nem állapíthatóak meg, az igénylőt a Kormányhivatal megkeresi a hiányzó információkra vonatkozó nyilatkozatának beszerzése érdekében.

Amennyiben a kért adatot nem a Kormányhivatal kezeli, úgy a megkeresett szervezeti egység a kérelmet haladéktalanul továbbítja annak a szervnek, amelynek feladat- és hatáskörébe tartozik, és erről egyidejűleg tájékoztatja az igénylőt.

Amennyiben a kért adatot nem a Kormányhivatal megkeresett szervezeti egysége kezeli, úgy a megkeresett szervezeti egység a kérelmet haladéktalanul továbbítja annak a kormányhivatali szervezeti egységnek (adatfelelős), amelynek az adat kezelése a feladatkörébe tartozik.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Kormányhivatal az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget, amennyiben annak feltételei fennállnak. E határidő az Infotv. 29. § (2) bekezdésében megjelölt körülmények fennállása esetén egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt a Kormányhivatal aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

A Kormányhivatal az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól – a jogorvoslati lehetőségek feltüntetése mellett – 15 napon belül tájékoztatja az igénylőt.

 

Elektronikus közzététel

A Kormányhivatal a feladatkörébe tartozó ügyekben elősegíti és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását, melynek biztosítása érdekében az Infotv. 37. §-a szerinti közzétételi listákon meghatározott adatokat közzéteszi honlapján.

Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe,
telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Elérhetőségek
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezet
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Vezetők elérhetősége
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Az ügyfélfogadási rend, az elérhetőségek az adott szervezeti egység megfelelő menüpontjában  található meg.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Felettes, illetve felügyeleti szerv
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapvető jogszabályok
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Tájékoztató ügyfajtákról
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Nyilvános kiadványok
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Hirdetmények, közlemények
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Vizsgálatok, ellenőrzések
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok statisztikája és eljárásrend

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Statisztikai adatgyűjtések
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatok statisztikája és eljárásrend
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Különös és egyedi közzétételi lista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója Költségvetés, beszámolók
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Támogatások
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani Szerződések
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések A közzétételi egység értelmezhetetlen, a tárgykörbe tartozó közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Közbeszerzési információk

Különös közzétételi lista

Szolgáltatási tevékenységek nyilvántarásai (IMI)

Üzletszerű társasházkezelő, üzletszerű ingatlankezelő szolgáltatást nyújtók nyilvántartása: https://oknyir.kh.gov.hu/

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő  Közzétételi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat letölthető innen.

Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve