Közérdekű adatok

Információszabadság

A közérdekű adatokat a dokumentumok, nyomtatványok gomb alatt érheti el, itt.

A közérdekű adatok elérésében segít az Általános közzétételi lista.

 

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a kormányhivatal honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az alábbi jogszabályok előírásain alapul:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
  • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
  • valamint e törvények végrehajtási rendeletei,
  • a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.
  • továbbá a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet

 

Amennyiben Ön az egyes kormányhivatalok kezelésében lévő, azok működésére, tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a „Dokumentumtár” menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.

A dokumentumtárban a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.

Más intézmények adatai között a Közadattárban kereshet.

Közérdekű adatok igénylésének rendje

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal kezelésében lévő közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat igénylése iránt mind írásban, mind szóban igény terjeszthető elő az alábbi módon:

  • írásban az igényelt adat pontos megnevezését és a válaszadásra megjelölt postacímet tartalmazó kérelmet, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal 7623 Pécs, József Attila utca 10. címére kell postázni, vagy a 72-507-012-es fax számra megküldeni,
  • szóban a Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályán (Pécs, József Attila utca 10. I. emelet. 123. szoba, az adatvédelmi tisztviselőt keresve, tel: 72-507-089),
  • elektronikusan az igényelt adat pontos megnevezését és a válaszadásra megjelölt címet tartalmazó e-mail küldésével az adatvedelem@baranya.gov.hu e-mail címre.

 

A más módon vagy más címre küldött kérelmek teljesítése késedelmet szenvedhet!

Ha a kérelem elbírálása során az állapítható meg, hogy az igényelt adatot más szerv kezeli, az adatkezelő részére a kormányhivatal haladéktalanul továbbítja a kérelmet, és erről az adatigénylőt értesíti. Abban az esetben, ha a Kormányhivatal az igényelt adattal nem rendelkezik, és az adattal rendelkező szerv sem állapítható meg, a Kormányhivatal az adatigénylőt erről a megadott elérhetőségeken értesíti.

Ha az adatigénylés nem közérdekű adatra vonatozik, a Kormányhivatal az adatigénylést elutasítja, és arról az igénylőt - az elutasítás indokának feltüntetésével – az igény beérkezését követő 8 napon belül értesíti.

Ha az igénylő jelentős mennyiségű adat szolgáltatását papír alapon igényli, vagy ugyanazon adatokra vonatkozóan ismételt igénylést nyújt be az adatigénylés költségeire vonatkozóan a Kormányhivatal előzetesen tájékoztatja, és az adatok papír alapon történő kiadása csak a költségtérítés megfizetését követően történik.

Jogorvoslati lehetőségek

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az Info tv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Pécsi Járásbírósághoz (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fordulhat.

Azadatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) [1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 SZ. (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.)] is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő NAIH vizsgálatának kezdeményezése érdekében a NAIH-nál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Info tv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Info tv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.