Hivatali kapu elérhetőségek (KRID):
Aláíró tanúsítványok nyilvános adatai:
Elektronikus űrlapok:

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárásokról és az űrlapokról a https://magyarorszag.hu honlapon tájékozódhat.

Egyéb információk:

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a 451/2016. (XII.19.) Korm.rendelet 37. §-a alapján

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pontja szerint elektronikus ügyintézést biztosító szervként a Tolna Vármegyei Kormányhivatal az alábbi tájékoztatót teszi közzé:

E-ügyintézési törvény rendelkezései az elektronikus ügyintézés választhatóságáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről:

„8. § (1) Az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

(2) Nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

(3) Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen.”

„9. § (1) Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében  

a) az ügyfélként eljáró

aa) gazdálkodó szervezet,

ab) állam,

ac) önkormányzat,

ad) költségvetési szerv,

ae) ügyész,

af) jegyző,

ag) köztestület,

ah) az ac)–ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.”

„9. § (3) Természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.”

„14. § (8)  Ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.”

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülmények

Az adatkezelés célja: az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása körében az E-ügyintézési tv. valamint az adott ügytípusra irányadó ágazati jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés és az ügyfél hitelt érdemlő módon történő azonosítása.

Törvény, vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendeletben előírt elektronikus ügyintézés kivételével, az adatkezelés jogalapja az elektronikus ügyintézést kezdeményező személy és az ügyfél hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok körét az adott ügytípus határozza meg, az adott ügytípusra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót a kormányhivatal szervezeti egysége küldi meg az érintett részére, mely többek között tartalmazza az adat továbbításával, őrzési idejével, az érintet jogaival és a jogorvoslattal kapcsolatos információkat.

Az elektronikus ügyintézés során kezelt adatok vonatkozásában ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Kormányhivatal a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

  1. Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

A 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet szerint „54. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a törvény, illetve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által meghatározott határidőbe nem számít bele az a nap, amely során legalább négy órán át fennálló, üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszerének működését.”

Az E-ügyintézési tv. 27. § (2) bekezdése szerinti előre tervezett – üzemszünetet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó – technikai tevékenységre vonatkozó tájékoztatást a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója, vagy a kormányhivatal a saját honlapján közzéteszi a technikai tevékenység tervezett kezdő időpontja előtt 3 nappal.  

A tájékoztatásban feltüntetésre kerül:

a) a technikai tevékenység tervezett kezdő és záró időpontja (nap, óra, perc pontossággal),

b) a technikai tevékenységgel pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározása,

c) ha a tervezett technikai tevékenység az elektronikus ügyintézés módosulásával jár, a módosítás pontos leírása, valamint a felhasználásban bekövetkező változások leírása,

d) ha az elektronikus ügyintézés olyan elektronikus felületen is elérhető, amelyet a technikai tevékenység nem érint, a felület elérhetősége.

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén a szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtója, vagy a kormányhivatal az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul a személyre szabott ügyintézési felületen, valamint saját honlapján soron kívül tájékoztatást tesz közzé.

 A tájékoztatásban feltüntetésre kerül:

a) az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározása,

b) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vagy a szabályozott vagy a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás ügyfélszolgálati elérhetősége,

c) ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetősége.

E-ügyintézési tv. rendelkezése az üzemszünet/üzemzavar miatt kieső eljárási cselekményekről:

„9.§ (4) Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha

a) az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért nem tudja intézni, mert az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az e törvény szerinti kötelezettségének – üzemzavar, üzemszünet vagy bármely egyéb okból – átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

b) az adott ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

c) az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által előírt formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé.”

  1. Az E-ügyintézési tv. 10. § b) pontja szerint igénybe vehető elektronikus út (a nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb kötelezettségek teljesítése)

Képviseleti jogosultságra vonatkozó nyilatkozat, meghatalmazás: rendelkezési nyilvántartásban.

Eljárás során nyilatkozatok megtétele: E-papír szolgáltatás igénybevételével, vagy űrlapon.

Az egyes szakterületekhez tartozó ügytípusban a nyilatkozatok, hiánypótlások megtételének formájáról a Dokumentumok/nyomtatványok cím alatt tájékozódhat.

  1. az E-ügyintézési tv. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerint igénybe vehető elektronikus azonosítási szolgáltatások

A https://magyarorszag.hu honlapon megtalálható hatósági ügyekben, az ágazati jogszabályok által előírt feltételek alapján az elektronikus ügyintézés során az ügyfél igénybe veheti a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított azonosítási szolgáltatások valamelyikét:

  • Ügyfélkapu,
  • Ügyfélkapu+ azonosítás,
  • Telefonos azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztráció (RKTA),
  • eSzemélyi okmány,
  • Videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztráció.
  1. Az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetésének módja

Természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Gazdálkodó szervezet ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a Kormányhivatali ügyintézés során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Az E-ügyintézési törvény szerint igénybe vehető szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások leírása, elérhetősége: https://szeusz.gov.hu/

Az E-ügyintézési törvény szerint igénybe vehető szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások leírása, elérhetősége: https://szeusz.gov.hu/

Közigazgatási peres és nemperes eljárásokban igénybe vehető ÁLTALÁNOS kormányhivatali (nem járási) elektronikus nyomtatványok: a beadványok kitöltése az e-kormanyablak.kh.gov.hu címen elérhető IKR rendszerben lehetséges.

 

 

 

Részletes információk az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban az elektronikus ügyintézés menüpont alatt találhatók.