Töltse le mobiljára a Kormányablak alkalmazást! Google Play App Store

I. Budapest Főváros Kormányhivatala adatvédelmi politikája

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) történő megfeleléshez kapcsolódóan Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) fontosnak tartja meghatározni azt hogy milyen szempontok szerint kívánja biztosítani, hogy minden tekintetben eleget tehessen e jogszabály rendelkezéseinek.

A Kormányhivatal jogszabályokból eredő közfeladatai ellátása során jelentős mennyiségű személyes adatot kezel.

A Kormányhivatal által kezelt személyes adatok magukba foglalják különösen a személyazonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott illetve  az eljárás során keletkezett és kezelt adatokat, szükség esetén egészségügyi adatokat is.

Az új szabályozási környezetre tekintettel a Kormányhivatal elkötelezett az olyan megoldások, eljárásrendek kialakítása és működtetése iránt, amelyek biztosítják a GDPR-ból fakadó előírásoknak történő megfelelést.

A Kormányhivatal a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

  1. a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történjen;
  2. a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
  3. a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak;
  4. a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A Kormányhivatal minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
  5. a személyes adatokat csak olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
  6. megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A Kormányhivatal jogszabályokban foglalt feladatellátása során megvalósuló adatkezelések nagy része az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, a Kormányhivatalra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatainak végrehajtása érdekében történik.

Az adatkezelésekkel kapcsolatban részletes információ a Kormányhivatal honlapján a következő elérési útvonalon is található:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=1&type=312#!DocumentBrowse

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseit, kérelmeit a következő elérhetőség egyikén  juttathatja el hozzánk:

Írásban:

Budapest Főváros Kormányhivatala, 1364 Budapest, Pf.: 234.

Elektronikus úton:

adatvedelem@bfkh.gov.hu

Előre egyeztetett időpontban, személyesen:

dr. Iván Roland adatvédelmi tisztviselő

ivan.roland@bfkh.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Főispáni Kabinet

1139 Budapest, Teve utca 1/A-C

Az érintett a személyes adatokhoz fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos valamint adatkezeléssel kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat) is fordulhat.

Tájékoztató - érintetti kérelmek - adatvédelmi incidens_2021


II. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények benyújtásának módjai

Írásban:

Budapest Főváros Kormányhivatala, 1364 Budapest, Pf.: 234.

Elektronikus úton:

kozadat@bfkh.gov.hu

Előre egyeztetett időpontban, személyesen:

dr. Iván Roland adatvédelmi tisztviselő

Budapest Főváros Kormányhivatala Főispáni Kabinet

1139 Budapest, Teve utca 1/A-C

Milyen formában nyújtható be az adatigénylés?

Az adatigénylést formai kötöttségektől mentesen bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton benyújthatja Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Kormányhivatal). Az adatigénylésben az egyértelműség érdekében célszerű hivatkozni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.) azért, hogy azt a Kormányhivatal ne közérdekű bejelentésként vagy közigazgatási ügyként kezelje. Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérés elutasítható.

Milyen adatokat, információkat szükséges megadni a kérelemben?

Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését kéri – egyéb adatok megadására nem köteles. A Kormányhivatal nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére, és nem kérhet nyilatkozatot az adatkérés céljáról sem. Adatigénylő az igényelt adatok körén túl a kérelemben megjelölheti azt a formát, illetve módot, ahogyan a közérdekű adatokat meg kívánja ismerni. Érdemes ugyanakkor átgondolni, hogy az adatoknak a kívánt formába történő rendelkezésre bocsátása jelenthet-e olyan többletfeladatot a Kormányhivatal számára, melynek költségvonzatát az igénylőnek kell majd viselnie.

Van-e költségvonzata az adatigénylés teljesítésének?

Az adatigénylések teljesítése bizonyos mértékű munkaerő-ráfordítást szükségképpen igényel, ez a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjog intézményi biztosításának velejárója, így annak költségei csak különösen indokolt esetben háríthatók át az adatigénylőre. Az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján, ha az adatigénylés teljesítése a Kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Költségtérítés megállapítása során három fajta költségelem vehető figyelembe: a felhasznált adathordozó, a kézbesítés valamint a munkaerő-ráfordítás költsége. Az adatok felkutatásához, összesítéséhez, rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez szükséges időtartamból az első 4 munkaóra nem számítható fel. Amennyiben a megállapított költségtérítés összege nem haladja meg az 5000 Ft-ot, annak előzetes megfizetésétől nem lehet függővé tenni az adatigénylés teljesítését.

Milyen kötelezettségei vannak a Kormányhivatalnak?

A Kormányhivatal a benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget. A határidő indokolt esetben egy alkalommal, 15 nappal hosszabbítható meg az igénylő értesítése mellett. Az igény beérkezésétől számított 15 napon belül adatigénylőt arról is tájékoztatnia kell a Kormányhivatalnak, ha az adatigénylés teljesítését költségtérítés előzetes megfizetésétől teszi függővé.

Milyen jogorvoslati lehetőségek vehetők igénybe?

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz fordulni. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani. Az igénylő dönthet úgy is, hogy a Kormányhivatal jogsértő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti általános közzétételi lista

 

Szabályzatok:

Budapest Főváros Kormányhivatala kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó szabályzata

Budapest Főváros Kormányhivatala adatvédelmi szabályzata

Adatkezelési tájékoztatók:

Adatkezelési tájékoztató - Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Adatkezelési tájékoztató - Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály

Adatkezelési tájékoztató -a szervezet integritását érintő bejelentések kivizsgálása során kezelt személyes adatok kezeléséről-2021

Adatkezelési tájékoztató -Földhivatali Főosztály

Adatkezelési tájékoztató -Gyermekvédelmi és Gyámügyi Eljárások - 2021

Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya hatáskörébe tartozó eljárások során kezelt személyes adatok kezeléséről

Adatkezelési tájékoztató - a COVID-19 megbetegedés terjedésének megakadályozása érdekében lefolytatott hatósági eljárások során kezelt személyes adatok kezeléséről

Adatkezelési tájékoztató - a védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos személyes és különleges adatok kezeléséről

Adatkezelési tájékoztató - Budapest Főváros Kormányhivatala által megkötött szerződésekhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről -2021

Adatkezelési tájékoztató - Budapest Főváros Kormányhivatala Kormányablakai hatáskörébe tartozó eljárások során kezelt személyes adatok kezeléséről

Adatkezelési tájékoztató - Budapest Főváros Kormányhivatala ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben működő kamerarendszer üzemeltetése során kezelt személyes adatok kezeléséről

Adatkezelési tájékoztató - Családtámogatási Főosztály

Adatkezelési tájékoztató - Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Adatkezelési tájékoztató - Foglalkoztatási Főosztály

Adatkezelési tájékoztató - Foglalkoztatási Főosztály_ESZA

Adatkezelési tájékoztató - Foglalkoztatási Főosztály_KFI bértámogatás

Adatkezelési tájékoztató - Lakástámogatási Főosztály

Adatkezelési tájékoztató - A járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 439/2021. (VII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott, az egészségügyi felsőoktatási intézmény által nyújtott felsőfokú képzésben részt vevő orvostanhallgatónak a háziorvosi szolgáltatóhoz történő kirendelése érdekében történő feladatellátás során kezelt személyes adatok kezeléséről


Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató