Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a kormányhivatalok honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokon alapul.
Amennyiben Ön az egyes kormányhivatalok kezelésében lévő, azok működésére, tevékenyégére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a „Dokumentumok”  menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.
A „Dokumentumok” menüpontban a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumok terjedelmes adatbázisában kutathat.

A közérdekű adatok elérésében segít az Általános közzétételi lista.

Tájékoztatás a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1.    Személyesen:
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, Főispáni Kabinet (9021 Győr, Árpád út 32.), dr. Borsa Dominika adatvédelmi tisztviselő útján
2.    Írásban (nyomtatvány):
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (9021 Győr, Árpád út 32. vagy 9002 Győr, Pf.: 415.)
3.    Elektronikusan:
hivatal@gyor.gov.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Határidők
A kormányhivatal az igénynek a beérkezését követő legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy az adatigénylés teljesítése a kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről a kormányhivatal az adatigénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.

Költségek
A közérdekű adatigénylést a Kormányhivatal főszabályként ingyenesen köteles teljesíteni.

Költségtérítés megállapításnak az alábbi esetekben van helye:

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A kormányhivatal az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja. A kormányhivatal tájékoztatásának kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől a nyilatkozatának a kormányhivatalhoz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha igényét fenntartja, a költségtérítést a kormányhivatal által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles részére megfizetni.

Ha az adatigénylés teljesítése a kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja a Kormányhivatal.

A költségtérítés mértékének meghatározása során a kormányhivatal az alábbi költségelemeket veheti figyelembe:
a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
c) ha az adatigénylés teljesítése a kormányhivatal alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.

A költségelemek megállapítható mértékét a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

Az igény teljesítésének megtagadása
Amennyiben a Kormányhivatal igénye teljesítését megtagadja, úgy a megtagadásról, annak indokaival, valamint a megtagadással szemben fennálló jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényében elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíti.

Jogorvoslat
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani a kormányhivatal ellen.  A Kormányhivatallal szemben indított perben a Győri Járásbíróság jár el.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) eljárásai
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Amennyiben a Hatóság vizsgálatát az adat megismerésére vonatkozó igény elutasítására, vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a kormányhivatal által meghosszabbított határidő eredménytelen elteltére figyelemmel kívánja kezdeményezni, úgy azt az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül teheti meg.

A közérdekű adatigényléssel kapcsolatos kormányhivatali eljárásrendet a kormányhivatalnak a 24/2020. (IV. 24.) számú, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésnek rendjéről szóló normatív utasítása (a továbbiakban: adatigénylési szabályzat) tartalmazza, melyet  az alábbi linkre kattintva ismerhet meg:

GYMSMKH Adatigénylési Szabályzat 1. melléklet - 2. melléklet 3. melléklet - 4. melléklet
Adatigénylési Szabályzat 1. számú módosítás 1. melléklet
Adatigénylési Szabályzat 2. számú módosítás
Adatigénylési Szabályzat 3. számú módosítás


Adatigénylése írásbeli előterjesztésére lehetősége van az adatvédelmi szabályzat mellékletét képező, „Igénybejelentő lap közérdekű adatok/közérdekből nyilvános adatok megismerésére” megnevezésű nyomtatvány útján is.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) eljárásai
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Amennyiben a Hatóság vizsgálatát az adat megismerésére vonatkozó igény elutasítására, vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a kormányhivatal által meghosszabbított határidő eredménytelen elteltére figyelemmel kívánja kezdeményezni, úgy azt az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül teheti meg.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy ha Ön az igény Kormányhivatal általi elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a jelen tájékoztató Jogorvoslat címe alatt rögzített pert a Hatóságnak bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a jogsérelem, vagy annak közvetlen veszélye fennállása hiánya szerinti lezárásáról szóló, vagy a Hatóság intézkedéseinek eredményéről, további intézkedések megtételéről szóló értesítése kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.