Tisztelt Látogató!

Budapest Főváros Kormányhivatala a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) rendelkezéseinek megfelelően elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amely biztosítja a bejelentésben foglalt információk teljességét, sértetlenségét és bizalmas kezelését, egyben lehetővé teszi a bejelentésben foglalt információk tartós tárolását a későbbi vizsgálatok lefolytatásának lehetővé tétele érdekében. A 225/2023. (VI.08.) kormányrendelet indokolásának értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala a termékbiztonsági, műszaki engedélyezési feladatokkal illetve a fogyasztóvédelemmel összefüggő bejelentések esetében jár el.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet.

A rendszer úgy került kialakításra, hogy a személyazonosságát felfedő bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.
Amennyiben a visszaélés-bejelentés az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszertől eltérő csatornán érkezik be vagy a visszaélés-bejelentést a rendszer működtetésére kijelölt személyektől eltérő személy fogadja, a Kormányhivatal biztosítja, hogy a visszaélés-bejelentést kézhez vevő személyek semmilyen olyan információt ne fedhessenek fel, amely azonosíthatná a bejelentő személyt vagy a bejelentésben érintett személyt, és e személyek módosítás nélkül, haladéktalanul továbbítsák a visszaélés-bejelentést a rendszer működtetésére kijelölt személyeknek.

A bejelentőt nem érheti hátrány a visszaélés bejelentés megtétele miatt.

A bejelentő személyes adatai csak a visszaélés-bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A visszaélés-bejelentést kivizsgáló személyek a visszaélés-bejelentés tartalmára, az abban érintett más természetes személyre, jogi személyre vonatkozó információkat az eljárásra jogosult szerv feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységével vagy munkatársával oszthatják meg.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a visszaélés-bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatait a Kormányhivatal nem teszi megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.
Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentések kezelésére és elintézésére egyebekben a közérdekű bejelentésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


A VISSZAÉLÉSEK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A Kormányhivatalhoz a visszaélés-bejelentés megtehető: írásban

- a 7. §-a alapján a visszaélés-bejelentést az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni.
védett elektronikus rendszeren keresztül benyújtott bejelentés megtételekor a visszaélés-bejelentőnek a nevét és a lakcímét kötelezően meg kell adnia, kérhet azonban anonimitást, azaz, hogy személyes adatai kizárólag az alapvető jogok biztosa és hivatala számára legyenek hozzáférhetőek.

- elektronikus levélben: evbr@bfkh.gov.hu

- postai úton: Budapest Főváros Kormányhivatala, 1056 Budapest Váci u. 62-64.

A borítékon kérjük feltüntetni: Visszaélés-bejelentés, postázóban nem felbontható.

Az eredményes visszaélés-bejelentés érdekében kiemelten fontos, hogy a visszaélés-bejelentő már a visszaélés-bejelentésében rendelkezésre bocsásson minden olyan tényt, adatot, információt (amennyiben módja van rá dokumentumokkal is alátámasztva), mely alapján az érdemi vizsgálat lefolytatása megkezdhető.


Az eljárás menete

A visszaélés-bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a visszaélés-bejelentés megtételéről a Kormányhivatal visszaigazolást küld a bejelentő számára, kivéve, ha

 • a visszaélés-bejelentő kifejezetten kérte ennek mellőzését vagy
 • az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetője észszerűen feltételezi, hogy a bejelentés kézhezvételének visszaigazolása veszélyeztetné a bejelentő személyazonosságának védelmét.
 • A Kormányhivatal a visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

Amennyiben a visszaélés-bejelentés nem a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik, úgy azt a Kormányhivatal a hatáskörrel rendelkező és eljárásra jogosult szervhez átteszi, mely intézkedésről a visszaélés-bejelentőt haladéktalanul értesíti

A visszaélés-bejelentés kivizsgálásnak határideje: az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított 30 nap. Ha a visszaélés-bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, a Kormányhivatal erről a visszaélés-bejelentőt tájékoztatja. A visszaélés-bejelentés elintézésének határideje ebben az esetben sem haladja meg a hat hónapot.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

A Kormányhivatal a visszaélés-bejelentés kivizsgálást mellőzi:

 • Ha nyilvánvalóvá válik, hogy visszaélés-bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, a visszaélés-bejelentés elintézését megalapozó vizsgálatot a Hatóság intézkedés mellőzésével befejezheti.
 • A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető.
 • Az azonosíthatatlan személy által tett visszaélés-bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi, kivéve, ha a visszaélés-bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

A Kormányhivatal által működtetett elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerhez kapcsolódó adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató elérhető itt.

A visszaélés-bejelentő azonosítása

A Panasztörvény 4. § (3) bekezdése értelmében az azonosíthatatlan személy által tett bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi, kivéve, ha a visszaélés-bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál. Azt, hogy mi tekintendő súlyos jog- vagy érdeksérelemnek, a Kormányhivatal az ügy összes körülménye alapján, mérlegelés útján dönti el.

A bejelentés érdemi vizsgálatának mellőzése azt jelenti, hogy a Kormányhivatal nem vizsgálja meg a benne foglaltakat, és – értelemszerűen, mivel azonosíthatatlan bejelentőt tájékoztatni sem lehet – mellőzi a bejelentő tájékoztatását is.

Arra nézve, hogy mi szükséges a bejelentő azonosításához, illetőleg mely esetekben minősül azonosíthatatlannak, a Panasztörvény 7. § (4) bekezdése jelent támpontot, ennél fogva a Kormányhivatal gyakorlatában – főszabályként – a bejelentő azonosításához a nevére és lakcímére van szükség. A névre és lakcímre vonatkozó főszabály alól kivételt jelent, ha a bejelentő ügyfélkapun keresztül (azaz azonosított módon) nyújtja be bejelentését.

Amennyiben a bejelentő a fentiek ellenére is ragaszkodik a névtelenséghez, az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett, a Panasztörvény 7-12. §-ai szerinti, közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül célszerű bejelentését megtennie.

A közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén keresztül előterjesztett bejelentés esetében – figyelemmel a Panasztörvény 9. § (1) bekezdésére – a bejelentő külön kérheti, hogy a személyes adatai csak az alapvető jogok biztosa és a hivatala számára legyen hozzáférhetőek.

A bejelentésben érintett személy a vizsgálat megkezdésekor részletes tájékoztatást kap a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.

A visszaélés- bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – a Kormányhivatal gondoskodik:

 • a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről,
 • a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
 • az okozott sérelem orvoslásáról és
 • indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A Kormányhivatal a visszaélés-bejelentés elintézésekor – a minősített adat, illetve a törvény által védett titok kivételével – a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről az indokok megjelölésével a bejelentőt haladéktalanul írásban értesíti.


JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 • A bejelentés – Kormányhivatal által történt – kivizsgálását követően a bejelentő – az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében – beadvánnyal fordulhat az alapvető jogok biztosához:
  • ha véleménye szerint bejelentését a Kormányhivatal nem vizsgálta ki teljes körűen,
  • ha a vizsgálat eredményével nem ért egyet, vagy
  • ha a bejelentését a Kormányhivatal megalapozatlannak nyilvánítja,
  • ha a Panasztörvény szerinti, az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó szabályokat nem tartották meg.
 • A felülvizsgálatra irányuló kérelem benyújtásának módja:

Kapcsolattartási adatok

e-mail cím: evbr@bfkh.gov.hu

postacím: 1139 Budapest, Teve u. 1/a-c.

A tájékoztatás-kéréssel összefüggő telefonbeszélgetések nem kerülnek rögzítésre.

A bejelentők védelme tekintetében a Panasztörvény 8. fejezetében foglaltak irányadók.